Publicerad: 2022-09-23 13:06 | Uppdaterad: 2022-10-17 16:44

Sex ovanliga faktorer som påverkar hälsan

Illustration omslag
Var du är född, var du bor och vad du jobbar med kan påverka din hälsa. Illustration av Sam Brewster

Att levnadsvanor påverkar hälsan är känt. Men även faktorer som du inte kan styra har en inverkan. Här är sex exempel.

Text: Annika Lund för tidningen Medicinsk Vetenskap nr. 3 2022 | Tema: Jämlik hälsa

1. Födelseland 

Personer födda i Irak, Somalia eller Syrien hade en tydligt ökad överdödlighet i början av pandemin med covid-19. Trångboddhet, flergenerationsboende och mindre möjlighet till social distansering i hemmet och på arbetet bidrog troligen till detta. 

2. Bostadsort 

Risken att få en stroke är 37 procent högre i Gävleborg län än i Kalmar län, enligt en sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige men antalet fall minskar. Minskningstakten är dock olika hög i olika delar av landet. 

3. Yrke 

Risken att utveckla typ 2-diabetes är olika hög i olika yrkesgrupper. Det framgår av en studie där 4,6 miljoner svenskar följdes via register mellan åren 2006 och 2015. Hos manliga fabriksarbetare fick 9,4 procent sjukdomen mellan dessa år. Det kan jämföras med manliga universitets- och högskolelärare, där motsvarande siffra var 3,4 procent. Bland kvinnor hade fabriksarbetare högst incidens, med 7,2 procents insjuknande under perioden, att jämföra med 2,2 procent hos kvinnliga sjukgymnaster och tandhygienister. 

4. Kön 

Män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen, enligt en rapport från 2019 från Riksrevisionen. Där granskades könsskillnader i sjukskrivning vid lindrig till medelsvår psykisk sjukdom. Enligt resultatet sjukskrivs kvinnor 30 procent mer än män och det är en osaklig könsskillnad, enligt rapporten. 

5. Socioekonomi 

En svensk studie har följt alla patienter i Sverige som fick en mekanisk hjärtklaffsprotes någon gång mellan 1997 och 2018 via olika hälsoregister. Det visade sig att av dessa 6000 hade personer med låg socioekonomisk status högre risk för blödningar totalt och också en högre risk för dödliga hjärnblödningar. 

6. Sexuell läggning 

Att inte kunna vara öppen med sin sexuella läggning har en negativ påverkan på hälsan. Det visar bland annat en studie där drygt 120 000 homosexuella män från en lång rad olika länder ingick. Studien visar att strukturell stigmatisering, där samhällets lagar och allmänna attityder är diskriminerande, är förenat med en sämre hälsa hos homosexuella personer, där forskarna kunde se en ökad förekomst av depression och självmord. 

Tio vanliga hälsoråd

 • Rök inte.  
 • Ät varierad kost med mycket frukt och grönt.  
 • Var fysiskt aktiv.  
 • Hantera stress och skapa tid för återhämtning.  
 • Var måttlig med alkohol.  
 • Skydda dig mot solen.  
 • Skydda dig vid sex.  
 • Delta i screeningprogram mot cancer.  
 • Kör försiktigt i trafiken. 
 • Lär dig ABC inom livräddning.  

Tio ovanliga hälsoråd

 • Var inte fattig.  
 • Ha inte fattiga föräldrar.  
 • Ha en bil. 
 • Ha inte ett stressigt, lågavlönat jobb.  
 • Bo inte i ett fuktigt, dåligt byggt hus. 
 • Ha råd att åka på semester.  
 • Träna på att inte förlora jobbet. 
 • Om du blir arbetslös, har en funktionsnedsättning eller går i pension, nyttja alla samhälleliga stöd du kan få.  
 • Bo inte bredvid en stor väg eller nära en fabrik som ger utsläpp. 
 • Lär dig vad som gäller kring bostadsbidrag eller asylansökan innan du blir hemlös och utblottad.   

Fler artiklar om det här ämnet