Publicerad: 2023-10-12 11:14 | Uppdaterad: 2023-10-12 12:12

Samspel mellan kroppslig sjukdom och depression sent i livet

Porträtt av Federico Triolo.
Federico Triolo. Foto: Mariam Kirvalidze

Hallå där Federico Triolo! Du har skrivit en avhandling med titeln "Depression and chronic diseases in old age: understanding their interplay for better health" och disputerar den 25 oktober 2023. Kan du berätta lite mer om vad den handlar om?

Huvudsyftet med min avhandling är att undersöka samspelet mellan somatisk sjukdomsbörda och depression sent i livet, med ett särskilt fokus på den kliniska komplexiteten och det longitudinella förloppet av båda tillstånden. Vi har försökt besvara denna forskningsfråga inom den svenska nationella studien om åldrande och vård på Kungsholmen (SNAC-K), en populationsbaserad kohort av äldre personer som har följts upp regelbundet i över två decennier.

Viktiga resultat

Först visade vi att depressiva symtom är starkt sammankopplade under ålderdomen, med specifika symtom som minskad aptit, kognitiva svårigheter och självmordstankar som överbryggar somatiska sjukdomar och andra depressiva symtom.

I efterföljande studier undersökte vi dubbelriktade samband och fick flera resultat. Till exempel upplevde individer med egentlig och subsyndromal depression en accelererad ackumulering av somatiska sjukdomar över tid. På symtomnivå visade sig en högre belastning av kognitiva symtom på depression, såsom koncentrationssvårigheter och minnesproblem, vara en markör för snabb ackumulering av somatiska sjukdomar.

Omvänt var en högre börda av somatiska sjukdomar, både vad gäller antalet sjukdomar och deras sammansättning (t.ex. kardiometabolisk börda), kopplad till en högre risk att utveckla depression.

Slutligen undersökte vi det naturliga förloppet av depression i sen ålder och observerade att den somatiska sjukdomsbördan förutsäger både progression och återhämtning över olika depressiva symptomtillstånd.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?

Resultaten kan bidra till att förbättra den geriatriska vården genom att ge en ökad förståelse för hur depression och somatisk hälsa är kopplade till varandra i äldre ålder.

Ett noggrant övervägande av den kliniska presentationen och det longitudinella förloppet som kännetecknar depression och somatisk sjukdomsbörda kan bidra till personcentrerad vård, förbättrad riskstratifiering och utformning av skräddarsydda insatser för att tillgodose de komplexa hälsobehoven hos äldre individer.

Vad har du för planer framöver?

Jag vill fortsätta som postdoktoral forskare inom geriatrisk psykiatri även om jag inte utesluter möjligheten att återgå till viss klinisk verksamhet.