Publicerad: 2015-10-13 09:44 | Uppdaterad: 2020-11-26 11:21

Orsaksamband mellan telomerförkortning och Alzheimers sjukdom

Sara Hägg, forskare, MEB Foto: private

Forskare vid Karolinska Institutet visar i en ny studie att förkortning av de så kallade telomererna – yttersta spetsen på kromosomerna i våra celler – statistiskt kan länkas till själva verkningsmekanismen för att utveckla Alzheimers sjukdom.

Effekten är dock liten och telomerlängd kan än så länge inte användas för att bedöma sjukdomsrisken på individnivå. Resultaten presenteras i tidskriften JAMA Neurology.

Alla celler i kroppen innehåller hela vår genetiska arvsmassa, vilken förpackas i cellkärnan i form av 46 kromsomer. Varje gång en cell delas i två blir telomererna på den yttersta spetsen av kromosomerna något kortare, tills de når en kritisk längd som innebär celldöd. Det är individuellt var denna kritiska gräns går, dels för att telomererna är olika långa till att börja med, dels för att vissa individer har en större telomerförkortning än andra i samband med varje celldelning. Processen med telomerförkortning sker när vi åldras, men man har tidigare enbart använt telomerlängd som en markör för biologiskt åldrande.

För första gången visar nu en forskargrupp vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet att telomerförkortning är direkt länkat till risken att utveckla Alzheimers sjukdom, alltså att det föreligger ett orsakssamband.

– Att det finns någon form av samband mellan telomerlängd och risk för Alzheimers sjukdom är inte nytt i sig, men tidigare har man trott att det berodde på andra underliggande, gemensamma faktorer. I den här studien kan vi visa att telomererna är inblandade i själva verkningsmekanismen för utveckla Alzheimers, vilket är helt nytt och väldigt intressant, säger Sara Hägg, docent i molekylär epidemiologi och forskningsledare.

Granskat hela genomet

För att komma fram till resultaten har forskarna använt information från studier som granskat hela genomet och där identifierat genvarianter kopplade till telomerlängd och till Alzheimers sjukdom. Genom att använda en särskild studiedesign kunde forskarna sedan visa statistiskt att det finns ett orsakssamband mellan korta telomerer och ökad risk för Alzheimers sjukdom. Forskarna understryker dock att man inte kan säga något om en individs risk att drabbas av Alzheimers genom att mäta telomererna på vederbörande; processen med telomerförkortning är mer komplicerad än så.

– Det är dessutom små effekter vi talar om, men ur ett biologiskt perspektiv är det ett mycket intressant fynd, säger Sara Hägg.

Forskningen har finansierats med anslag från bland annat Loo och Hans Östermans Stiftelse, FORTE, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för ålderssjukdomar, samt så kallade KID-medel för forskarutbildning vid Karolinska Institutet.

Publikation

Telomere Lenght Shortening and Alzheimer Disease – A Mendelian Randomization Study
Yiqian Zhan, Ci Song, Robert Karlsson, Annika Tillander, Chandra A. Reynolds, Nancy L.Pedersen & Sara Hägg
JAMA Neurol. 2015;72(10):1202-1203, online first 12 October 2015, doi:10.1001/jamaneurol.2015.1513