Publicerad: 2023-12-01 13:04 | Uppdaterad: 2023-12-01 13:04

Ny avhandling undersöker strokeförebyggande intervention inom primärvården

Hallå där Emelie Mälstam, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi. Den 8 december försvarar du din avhandling "Make My Day – Exploring engaging occupations in stroke prevention and promotion of health". Vad handlar den om?

Porträttfoto Emelie Mälstam, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi, NVS.
Emelie Mälstam, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi, NVS. Foto: Niklas Levin.

Detta avhandlingsprojekt utforskar och utvärderar en strokeförebyggande intervention inom primärvården som heter Make My Day. Interventionen Make My Day kombinerar en hälsoapp med individuella träffar och gruppträffar för att stödja personer med risk för stroke att inkludera olika fysiska eller sociala engagerande vardagsaktiviteter och hälsosamma levnadsvanor i det dagliga livet för att främja deras hälsa och minska olika riskfaktorer för stroke. 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Det viktigaste resultatet var att det hälsoinriktade tillvägagångssätt som användes i Make My Day, med fokus på att införliva engagerande vardagsaktiviteter i det dagliga livet, var genomförbart för att ta arbeta med riskfaktorer för stroke i primärvårdens regi. Det var även ett acceptabelt arbetssätt bland personer med risk för stroke och vårdpersonal. Resultaten visade mer specifikt att införandet av engagerande aktiviteter i vardagen upplevdes som hälsofrämjande, eftersom det kunde påverka människors val av andra aktiviteter, och motiverande hälsosamma vanor i vardagen. Att förändra hälsobeteenden och införliva en rutin för självmonitorering i vardagen med hjälp av e-hälsa eller en hälsoapp var dock komplext och förknippat med olika hinder. Att använda en personligt relevant hälsoapp underlättade dock för personer med risk för stroke att ändra och bibehålla sina levnadsvanor, liksom socialt stöd och gruppsammanhanget i Make My Day.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?  

Insikterna från denna avhandling kan tillämpas i primärvårdens arbete med strokeprevention, men mer intressant är att eftersom stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar samt diabetes typ 2 delar flera modifierbara riskfaktorer, såsom levnadsvanor (matvanor, fysisk aktivitet, rökning och alkoholkonsumtion) finns det potential för Make My Day interventionen att tillämpas inom primärvården i arbetet med hälsofrämjande åtgärder i allmänhet och förebyggande av andra sjukdomar än stroke.

Vad väntar i framtiden för dig? Kommer du att fortsätta bedriva forskning?  

Härnäst kommer jag att fortsätta mitt arbete som adjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, men jag hoppas också kunna fortsätta med forskning inom både folkhälsa och aktivitetsvetenskap. Insikterna från denna avhandling om att engagerande vardagsaktiviteter är både hälsofrämjande, har motiverande inslag och kan påverka människors andra aktivitetsval, skulle kanske kunna överföras till beteendeförändringsarbete i förhållande till miljömässig hållbarhet, som är ett "hett ämne". Det skulle därför vara intressant att särskilt titta på potentiella synergier mellan engagerande vardagsaktiviteter och miljövänliga beteenden, samt hinder så att vi kan utveckla stöd som gör det möjligt för människor att ta hand om sig själva och sin omgivning.

Kontakt

Emelie Mälstam Doktorand