Publicerad: 2021-05-05 18:37 | Uppdaterad: 2021-05-11 14:03

Ny avhandling undersöker östrogenets och antibiotikans roll i cancerutvecklingen

dekorativ bild
Scientific illustration av Ina Schuppe Koistinen, www.inasakvareller.se Foto: Ina Schuppe Koistinen

Hallå där Johanna Simin, doktorand inom klinisk epidemiologi med fokus på receptförskrivna läkemedel som kommer att försvara sin avhandling med titeln "The role of oestrogens and antibiotics on the development of cancer" den 1 juni 2021. Kan du berätta lite mer?

porträtt av Johanna Simin.
Johanna Simin.

Vad handlar din avhandling om?

– Min avhandling syftar till att evaluera de långsiktiga effekterna av allmänt receptförskrivna läkemedel på risken för cancer. De inkluderade studierna utvärderade vilken potentiell effekt hormonbehandling för klimakteriebesvär har på cancer och cancerspecifika mortalitetsrisker bland svenska kvinnor. Detta baserat på unika, högkvalitativa och riksomfattande register.

– Dessutom genomfördes en omfattande systematisk litteraturöversikt med en dosrespons-metaanalys för att granska sambandet mellan oralt intag av antibiotika och risken för kolorektal cancer. 

Och vilka är de viktigaste resultaten?

– Sammantaget var cancerrisken hos kvinnor som använt hormonbehandling något högre jämfört med referenspopulationen. Dock verkade den observerade överskottsrisken för bröst-, äggstocks- och livmodercancer nästintill kompenseras av den lägre risken för gastrointestinala cancerformer. Vår riksomfattande kohortstudie antydde en bättre överlevnad vid kolorektal cancer – i synnerhet hos prediagnostiska tidigare användare av östrogener. Å andra sidan indikerade metaanalysen en ökad risk för kolorektal cancer, särskilt bland användare av bredspektrumantibiotika, dock enbart med en svag dos-responsrelation.

Hur kan dessa rön bidra till att förbättra människors hälsa?

– Våra studier tyder på att de cancerframkallande riskerna kopplade till användning av hormonbehandling – om denna utförts enligt rekommendationerna – verkar ha överskattats. Om behandling av friska kvinnor utan kontraindikationer eller ökad risk för cancerformer i reproduktiva organ påbörjas i nära anslutning till klimakteriet verkar fördelarna uppväga riskerna. När det gäller användningen av antibiotika pekar den ökade risken för kolorektal cancer som man observerat på ett behov av striktare receptregler, särskilt för personer med riskfaktorer.

Hur ser ditt fortsatta arbete ut?

– Jag vill fortsätta bedriva meningsfull och tillämplig farmakoepidemiologisk forskning om säkerheten kring frekvent receptförskrivna läkemedel och dra nytta av de högkvalitativa registerbaserade data som finns tillgängliga i de nordiska länderna för att identifiera potentiella risker eller till och med hälsofördelar för människors hälsa.

Kontakt