Publicerad: 2022-09-26 17:09 | Uppdaterad: 2022-10-17 11:38

Ny avhandling undersöker faktorer som har samband med akutbesök bland äldre personer

Photo of nurse holding elderly person's hands.
Foto: iStock

Hallå där Mahwish Naseer, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Du kommer inom kort att försvara sin avhandling med titeln "Why do older adults seek emergency care? The impact of contextual factors, care, health, and social relations". Kan du berätta lite mer?

porträttbild av Mahwish Naseer
Mahwish Naseer, doktorand vid avdelningen för Aging Research Center (ARC)/NVS/KI. Foto: Private

Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att studera faktorer som har samband med äldre personers besök på sjukhusbaserade akutmottagningar. Det handlar både om individuella och samhälleliga faktorer.

Vilka är det viktigaste resultaten?

Det verkar finnas en utbredd uppfattning om att äldre personer besöker akuten ”i onödan”. Resultaten i min avhandling ger inte stöd för den uppfattningen. Akutbesök bland äldre personer drivs av vårdbehov, ofta stora vårdbehov.  Äldre personer som bor hemma med hemtjänst och har hjälp med både service och personlig omvårdnad löpte större risk för akutbesök och förnyat akutbesök inom 30 dagar än personer utan hemtjänst.

De som återvände hem efter akutbesöket, i stället för att bli inskrivna i slutenvården, hade en ökad risk för förnyat akutbesök. Det kan vara ett tecken på att behov av sjukvård och eftervård inte helt tillgodoses för äldre personer. 

Några intressanta exempel på samhälleliga faktorer som hade samband med akutbesök var andelen personer 80 år eller äldre i kommunen samt kortare geografiskt avstånd till akutmottagningen. Det tyder på att samhälleliga faktorer är viktiga för förståelsen av akutbesök bland äldre personer.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra hälso-relaterade resultat bland äldre? 

Befolkningsutvecklingen medför stora utmaningar för vården och omsorgen om äldre personer. Just nu pågår en hastig ökning av antalet och andelen äldre personer i befolkningen. Fram till 2030 kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med drygt 250 000 personer, vilket motsvarar en ökning med 45 procent. Mot bakgrund av de senaste årens drastiska nedskärningar av äldreboenden och den dominerande policyinriktningen ”kvarboendeprincipen” kommer många äldre personer att bo och vårdas hemma, även mycket sköra äldre personer.  

Sambandet mellan hemtjänstinsatser och besök till akutmottagningar illustrerar sårbarheten hos denna grupp. Kontinuitet i hemtjänstinsatser och primärvården samt samarbetet mellan äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är viktigt för att tillgodose äldre personers komplexa behov. Det är också viktigt att utreda vård- och omsorgsbehoven i denna grupp redan på akutmottagningen för att säkerställa adekvat vård och omsorg efter utskrivningen. Till exempel skulle geriatriska mobila vårdteam och uppföljningsbesök i hemmet eller primärvården kunna minska risken för förnyade akutbesök och förbättra de hälsorelaterade resultaten bland äldre.

Min avhandling visar att samhälleliga faktorer spelar roll för äldre personers akutbesök. Det här är faktorer som i hög grad är påverkbara. En del av äldre personers besök på akutmottagningarna skulle kunna undvikas genom omhändertagande på annan vårdnivå. Det ökande trycket på akutmottagningarna är en indikation på att det finns problem och brister vad gäller resurser inom sjukvården och äldreomsorgen, men också vad gäller hur insatserna är organiserade och samordnade.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Ja, det ska jag. Forskning är viktig för att få empirisk kunskap och en förbättrad evidens för hur vård och omsorg kan möta människors behov. Jag tycker om att forska och vill gärna fortsätta med forskning som kan förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten bland äldre personer.

Kontakt

Mahwish Naseer Anknuten till Forskning