Publicerad: 2019-10-08 10:09 | Uppdaterad: 2019-10-08 10:49

Ny avhandling: Predictors and consequences of injurious falls among older adults : a holistic approach

Hallå där Stina Ek, doktorand vid sektionen Aging Research Center. Den 25 oktober försvarar du din avhandling ”Predictors and consequences of injurious falls among older adults : a holistic approach”, vad handlar den om?

Portrait of Stina Ek, NVS
Stina Ek.

Min avhandling handlar om fall bland äldre, och specifikt om att möjliggöra tidig upptäckt av äldre personer med risk för skadliga fall eller risk för negativa hälsoresultat efter ett skadligt fall.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi fann att riskfaktorer för fall tenderar att klustra inom individer med risk för fall, vilket tyder på att det kan vara mer lämpligt att studera fallriskprofiler snarare än riskfaktorer för fall en och en. Vi fann också att fallriskprofiler skiljer sig åt mellan kvinnor och män, dessa skillnader måste beaktas vid screening för fallrisk och planering av förebyggande åtgärder, även om mekanismerna bakom det måste studeras ytterligare.

Vi utvecklade också ett screeningsverktyg för förstagångsfallare, som kan användas i primärvård eller för folkhälsoarbete, för att möjliggöra tidig upptäckt av personer i riskzonen och för att möjliggöra primär prevention. Vårt screeningverktyg är enkelt och snabbt att använda och predicerar förstagångsfall väl, det testas nu ytterligare för validitet, reliabilitet och genomförbarhet.

Till sist fann vi att sociodemografiska och hälsorelaterade faktorer (att leva ensam, vara fysiskt inaktiv och skatta sin hälsa som dålig), mätt före ett skadligt fall, kan modifiera hjälpberoende efter ett fall, på lång sikt.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Vi hoppas att vårt screeningsverktyg kan hitta fler individer som riskerar att falla i ett tidigt skede innan de börjar falla. På detta sätt kan vi genomföra primärt preventiva insatser vid sidan av sekundär prevention för fallare. Vi hoppas också att våra resultat om modifierande faktorer för att utveckla hjälpberoende efter ett skadligt fall kan hjälpa sjukvården att rikta in sig på de mest utsatta individerna, som behöver mer övervakning och rehabilitering efter ett skadligt fall, för att upprätthålla oberoende och en hög livskvalitet. Eftersom fall bland äldre vuxna är ett så stort folkhälsoproblem, måste fokus vara mer mot primärt förebyggande, för att undvika lidande för individer och också spara pengar inom sjukvården.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag kommer att fortsätta som postdoc på en annan institution på Karolinska Institutet. Ämnet kommer att vara liknande, men kommer också att erbjuda möjligheter för mig att utvidga och fördjupa min kunskap inom geriatrisk epidemiologi.