Publicerad: 2019-05-17 15:40 | Uppdaterad: 2019-05-23 14:43

Ny avhandling: Participation in everyday life after stroke

Hallå där Martha Gustavsson, doktorand vid sektionen för arbetsterapi. Du ska disputera den 29 maj med din avhandling ”Participation in everyday life after stroke: Development and evaluation of F@ce – a team-based, person-centred rehabilitation intervention supported by Information and Communication Technology”, vad handlar den om?

Min avhandling handlar om utvecklingen och testningen av en ny intervention, F@ce, för rehabilitering efter stroke. Först intervjuades personer som hade haft stroke och professionella inom rehabiliteringen efter stroke om deras användning av Informations och Kommunikations Teknologi (IKT), därefter utvecklades interventionen baserad på tidigare forskning och den nya kunskap som framkommit.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

De viktigaste resultaten är att personer som haft stroke vill och behöver använda IKT i sin vardag men att de kan behöva stöd. När interventionen F@ce testades visade sig den vara användbar och gav goda resultat, även på kort tid. F@ce verkar kunna fungera som ett bra stöd för teamen genom att ge dem en struktur att följa samt stödja dem i att sätta mål som baseras på vad personen vill och behöver göra i sin vardag. Personerna som hade haft stroke och som var med i projektet uppskattade de dagliga påminnelserna om sina rehabiliteringsmål och de beskrev att de gjorde dem mer aktiva och delaktiga i sin vardag.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Rehabiliteringen efter stroke behöver utvecklas och genom att testa denna typ av interventioner i liten skala kan man underlätta en framtida implementering. Dessutom kan forskningen bidra med en ökad förståelse kring upplevelsen av att använda IKT för personer som drabbats av stroke.  

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Även om mina planer inte är helt klara ännu så är mitt mål är att fortsätta forska, eventuellt i kombination med undervisning längre fram.