Publicerad: 2019-11-11 16:12 | Uppdaterad: 2019-11-12 09:36

Ny avhandling om preoperativ fysisk förmåga och hembaserad fysisk träning för äldre innan bukkirurgi på grund av cancer

Hallå där Emelie Karlsson, doktorand vid sektionen för Fysioterapi. Den 6 december försvara du din avhandling ”Well begun is half done: Preoperative Physical Performance and Home-based Exercise in Older Adults undergoing Abdominal Cancer Surgery”, vad handlar den om?

Portrait of Emelie Karlsson, Doctoral student at NVS.
Emelie Karlsson, doktorand vid NVS.

Min avhandling handlar om preoperativ fysisk förmåga och hembaserad fysisk träning för äldre innan bukkirurgi på grund av cancer.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Resultaten visar att bättre fysisk förmåga innan bukkirurgi minskar oddsen att drabbas av negativa hälsoutfall såsom högre komplikationsgrad, begränsad förflyttningsförmåga, och utskrivning till vidare vård, efter operationen.

Vi rapporterade även att ett övervakat träningsprogram i deltagarens hem på en hög ansträngningsnivå var genomförbart med avseende på följsamhet och accepterbarhet hos äldre som ska genomgå bukkirurgi pga. tjock- och ändtarmscancer. Rekryteringen var emellertid låg och behöver förbättras för att minska risken för rekryteringsbias. I en kvalitativ studie om preoperativ träning inom samma målgrupp beskrev deltagarna ett glapp mellan en medvetenhet om fördelarna med att vara fysiskt aktiv och att faktiskt vara fysiskt aktiv innan en operation. Deltagarna uppgav flertalet faktorer som påverkade detta glapp i positiv eller negativ riktning, och uttryckte ett behov av aktivt stöd och vägledning från sjukvården för att möjliggöra preoperativ aktivitet och träning.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Kartläggning av fysisk förmåga, i kombination med sedvanlig preoperativ bedömning, kan ge ytterligare information för beslutsfattande angående varje patients preoperativa väg och förhoppningsvis bidra till ett delat beslutsfattande med patienten. Resultaten betonar också vikten av fysisk förmåga snarare än kronologisk ålder innan bukkirurgi pga. cancer. Fysisk förmåga är en faktor som vi kan påverka innan en operation, och en optimering kan potentiellt minska negativa hälsoutfall postoperativt, vilket är viktigt för både individen och från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Äldre har andra behov och utfall i relation till kirurgi än yngre personer på grund av en begränsad reservkapacitet, heterogenitet och en högre förekomst av samsjuklighet. Sjukvården behöver vara medveten om detta och ha ett funktionellt perspektiv avseende både mätningar av fysisk förmåga och preoperativ fysisk träning som sätter den äldre individen i fokus. Uppfattningar från äldre personer som planeras för bukkirurgi pga. cancer betonar också vikten av preoperativ vägledning och stöd för att möjliggöra fysisk aktivitet och träning.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Jag kommer att kombinera arbete som klinisk sjukgymnast vid akutsjukhus med FoU, och även fortsätta med några forskningsrelaterade projekt.