Publicerad: 2019-01-23 08:00 | Uppdaterad: 2019-02-20 08:49

Ny avhandling: Fysisk miljö på strokeenheter – betydelse för vården

Anna Anåker

Hallå där Anna Anåker, doktorand vid sektionen för arbetsterapi. Du ska disputera den 21 februari med din avhandling "Fysisk miljö på strokeenheter – betydelse för vården", vad handlar den om?

Min avhandling handlar om den fysiska miljön på strokeenheter och den komplexa relationen mellan utformningen av miljön, vården och användarens erfarenhet av den fysiska miljön.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att den fysiska miljön kan utgöra ett stöd eller hinder för vården på en strokeenhet. Resultaten visar att patienterna hade en låg aktivitetsnivå. Få patienter besökte andra rum än det egna. Patienterna beskrev att de upplevde ensamhet och att de saknade social gemenskap. Det multidisciplinära teamets arbete fortgick uppdelat i olika fysiska rum och mycket få möten ägde rum med patienten där två eller flera ur teamet var tillsammans vis samma tidpunkt.

För att öka patienternas aktivitetsnivå och minska upplevelsen av ensamhet ska den fysiska miljön vara lättorienterad, flexibel och omväxlande. Baserat på resultaten avhandlingen finns det flera faktorer i den fysiska miljön som är viktiga att ta hänsyn till. Dessa faktorer och delar i den fysiska miljön är exempelvis: variation i miljön i form av flera gemensamma ytor, en fysisk miljö som är lättorienterad, att naturen och konst med naturmotiv syns på strokeenheten och gemensamma arbetsrum för det multidisciplinära teamet.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Genom att tydliggöra den fysiska miljöns betydelse i planerings- och designprocessen av nya vårdbyggnader, samt i framtida riktlinjer för vård vid stroke, är förhoppningen att nya strokeenheter byggs med en fysisk miljö som kan vara ett stöd i exempelvis rehabilitering efter en stroke. Förhoppningen är att nya strokeenheter byggs med syfte att öka aktivitetsnivåerna och minska ensamheten.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag har en anställning som adjunkt vid Högskolan Dalarna och kommer att fortsätta forska och undervisa. Närmast kommer jag att analysera material från en studie av sjuksköterskestudenternas kunskaper kring frågor om klimatförändringarnas konsekvenser för hälso- och sjukvården.