Publicerad: 2020-03-30 17:00 | Uppdaterad: 2022-07-19 17:04

Luftföroreningar knyts till demens genom hjärt-kärlsjukdom

Photo of cars in traffic.

När man utsätts för höga halter luftföroreningar ökar risken för demens, och risken verkar framförallt via hjärt-kärlsjukdom, enligt en studie från Karolinska Institutet publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA Neurology. Därför kan patienter med hjärt-kärlsjukdom som bor i områden med höga halter luftföroreningar behöva extra åtgärder, enligt forskarna.

Antalet människor som har demens förväntas öka till tre gånger så många som nu under de kommande 30 åren. Ingen verksam behandling finns för närvarande och därför är det extra viktigt att hitta miljö- och livsstilsfaktorer som går att påverka. Nyligen har enstaka vetenskapliga studier sett samband mellan luftföroreningar och demens, men på vilket sätt luftföroreningar skulle påverka risken för demens har varit oklart.

I denna studie har forskarna undersökt sambandet mellan halten luftföroreningar utanför bostaden och demens, och speciellt vilken roll hjärt-kärlsjukdom kan ha i detta. Cirka 3 000 personer utan demens, med en medelålder på 74 år, rekryterades från den allmänna befolkningen på Kungsholmen i Stockholm. Dessa följdes sedan med upprepade kliniska undersökningar under upp till 11 år. Totalt utvecklade 364 personer demenssjukdom under studiens gång.

Lokalt producerade luftföroreningar påverkar

Foto av Giulia Grande och Debora Rizzuto.

— Stockholm har ju internationellt sett en god luftkvalitet, i de flesta fall med halter väl under europeiska gränsvärden. Trots det fann vi ett samband med både hjärt-kärlsjukdom och demens.  Det vi ser tyder på att lokalt producerade luftföroreningar påverkar risken att drabbas av demens och att påverkan i huvudsak beror på att luftföroreningar påverkar risken att få hjärt-kärlsjukdom, särskilt stroke, vilken i sin tur ökar risken för demens, säger studiens huvudförfattare Giulia Grande, forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

De senaste årens exponering föreföll mer betydelsefull än tidigare exponering för luftföroreningar, vilket förvånande forskarna med tanke på att demens oftast utvecklas långsamt och under lång tid. Men det stämmer väl med internationella studier av luftföroreningar och risken för hjärt-kärlsjuklighet. Stroke var den sjukdom som tydligast kunde knytas till luftföroreningar och demens, och förklarade ungefär hälften av sambandet mellan luftföroreningar och demens. Även hjärtinfarkt och hjärtsvikt spelade en roll.

Tre faktorer sammankopplade

— Det är känt att luftföroreningar är en riskfaktor för hjärt-kärlhälsa och att hjärt-kärlsjukdom ökar risken för demens. I vår studie har vi kopplat samman dessa tre faktorer och visat att till och med i så goda förhållanden som i Stockholm kan luftföroreningar bidra till demens. Detta understryker ytterligare vikten av att minska exponeringen för luftföroreningar. För att förhindra utveckling till demens är det även viktigt att förebygga och behandla hjärt-kärlsjukdom, inte minst för människor som bor i förorenade miljöer, säger Giulia Grande.

Studien har finanseriats av the Swedish National Study on Aging and Care på Kungsholmen, Socialdepartementet, Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet’s doktorandfinansieringsprogram och Forte.

Publikation

The role of cardiovascular disease in the association of long-term exposure to air pollution and the risk of dementia,” Giulia Grande, Petter L.S. Ljungman, Kristina Eneroth, Tom Bellander, Debora Rizzuto, JAMA Neurology, online March 30, 2020, doi: 10.1001/jamaneurol.2019.4914