Publicerad: 2023-06-07 11:10 | Uppdaterad: 2023-08-30 16:14

Långvarig exponering för luftföroreningar riskfaktor för det kognitiva spektrumet hos äldre vuxna

Photo of cars in traffic.
Photo: iStock

Hallå där Jing Wu! Du har skrivit en avhandling med titeln “Ambient Air Pollution and Transportation Noise: How They Affect Mental Health in Older Adults” och disputerar den 1 juni 2023. Kan du berätta lite mer?

portättbild av Jing Wu
Jing Wu, Aging Research Center (ARC). Foto: Yuqi Zhang

Med den ökande urbaniseringen utsätts människor oundvikligen för höga halter av olika miljöföroreningar, särskilt luftföroreningar och buller. Hur långvarig exponering för miljöföroreningar påverkar psykisk hälsa bland äldre vuxna är dock fortfarande oklart. Min avhandling undersöker långvarig exponering för luftföroreningar i relation till kognitiv funktion och depression hos äldre vuxna samt effekter av transportbuller på kognitiv försämring.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Våra resultat tyder på att långvarig exponering för luftföroreningar kan vara skadligt och vara en riskfaktor för hela det kognitiva spektrumet, inklusive snabbare kognitiv försämring och progressionen från nedsatt kognitiv funktion till demens hos äldre vuxna. Mest sårbar tycks de äldsta personerna med cerebrovaskulära sjukdomar vara, även vid en låg exponering för luftföroreningar. Det verkar också som att en långvarig exponering kan innebära risk för depression sent i livet. Aktivt socialt engagemang såg dock ut att motverka den skadliga effekten av luftföroreningar att utveckla depression. Det visade sig också att transportbuller från flygplan och järnvägar kan öka risken för kognitiva utfall. Våra data stödde dock inte ett samband mellan vägtrafikbuller och kognition. Vi såg emellertid att ju fler transportbullerkällor en var utsatt för desto högre var risken risk för kognitiv funktionsnedsättning.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?

Genom att bättre förstå hur modifierbara miljöriskfaktorer påverkar mental hälsa kan vi hjälpa folkhälsomyndigheter att minska sjukdomsbördan genom att generera politik och förordningar för att kontrollera halterna av miljöföroreningar i bostadsområden, särskilt för äldre vuxna. En gynnsam livsstil och minskade kardiovaskulära bördor skulle också kunna hjälpa till att motverka den negativa påverkan miljöföroreningar har på mental hälsa bland äldre vuxna.

Hur ser framtiden ut för dig? Kommer du att fortsätta forska?

Jag brinner för medicinsk forskning. Mitt engagemang handlar i grund och botten om att förbättra människors hälsa och välbefinnande, och detta vill jag göra genom att fortsättningsvis fördjupa mig i och bidra till forskningsområdet neuroepidemiologi.

Kontakt

Wu Jing Postdoktor