Publicerad: 2021-10-04 20:00 | Uppdaterad: 2021-10-04 21:24

Jämförbar överlevnad för pacemaker-bärare efter hjärtklaffbyte

Dekorativ illustration
Illustration av Getty Images

Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt det långsiktiga utfallet för personer som fått en pacemaker inopererad efter kateterburen aortaklaffbyte via ljumsken. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i dödlighet för patienterna med pacemaker jämfört med patienterna utan pacemaker. Studien har publicerats i tidskriften JACC: Cardiovascular Interventions.

Allvarliga förträngningar i aortaklaffen, hjärtats primära ventil för reglering av blodflöde till stora kroppspulsådern, behandlas allt oftare i sjukvården med hjälp av så kallad kateterburen aortaklaffimplantation.

Metoden går ut på att läkare för in en kateter från ljumsken genom stora kroppspulsådern till den sjuka aortaklaffen och placerar dit en hjärtklaffprotes som normaliserar blodflödet. Tekniken är ett alternativ till operation med öppen bröstkorg.

En potentiell komplikation vid aortaklaffbyte är att hjärtats rytm rubbas och att en permanent pacemaker behöver opereras in. Denna komplikation har visat sig vara vanligare vid kateterburen operation än vid öppen hjärtkirurgi och har i tidigare studier kopplats till ökad dödlighet. Trots detta har det saknats större studier på effekten av pacemakerimplantation efter kateterburen aortaklaffbyte.

Stor studie

I den här studien jämförde forskarna överlevnaden hos alla patienter som genomgått ett aortaklaffbyte via ljumsken på svenska sjukhus mellan 2008 och 2018. Totalt ingick 3 420 patienter, varav 481 (14 procent) fick en pacemaker inom 30 dagar efter ingreppet. Patienterna hade en medelålder på 81 år och följdes i upp till 11,8 år (2,7 år i snitt).

Natalie Glaser
Natalie Glaser, foto: Ulf Sirborn.

Studien visade att patienterna som fått en pacemaker inte löpte någon signifikant högre risk för död, hjärtsvikt eller infektion i klaffen jämfört med de som inte fått en pacemaker.

– Vår studie bidrar till att förstå betydelsen av pacemakerimplantation efter kateterburen aortaklaffimplantation, vilket blir allt viktigare i och med att metoden används mer och mer även hos yngre och lågriskpatienter med längre förväntad livslängd, säger Natalie Glaser, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska Institutet och studiens korresponderande författare.

Ytterligare forskning får avgöra om fynden går att replikera i en bredare patientgrupp där yngre och lågriskpatienter ingår.

Studien har finansierats med hjälp av donationer från Hjärt-Lungfonden, Svenska Läkaresällskapet, Region Stockholm, Capios forskningsstiftelse, Eva och Oscar Ahréns stiftelse och Stiftelsen Serafimerlasarettet.

Publikation

Outcomes following permanent pacemaker implantation after transcatheter aortic valve replacement: SWEDEHEART observational study,” Andreas Rück, Nawzad Saleh, Natalie Glaser, JACC: Cardiovascular Interventions, online 4 oktober, 2021, doi: 10.1016/j.jcin.2021.07.043