Publicerad: 2024-04-17 16:07 | Uppdaterad: 2024-04-17 16:06

Annika Östman Wernerson: Rapporten om fryshaveriet pekar på allvarliga brister inom både ansvarsfördelning och organisation

Porträtt av Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson. Foto: Martin Stenmark

I fredags, den 12 april, presenterades den interna utredningen av fryshaveriet som skedde under julhelgen 2023 i Neo-byggnaden. Närmast berörda forskare och medarbetare var inbjudna till personalmötet där bland andra dekan för KI Syd, Matti Sällberg och säkerhetschef Magnus Håkansson, som lett utredningen, svarade för en redovisning av utredningen.

De övergripande orsakerna som rapporten pekar på är en kedja av tekniska händelser som sammanfallit, men också organisatoriska brister när det gäller mandat och vem som har haft ansvar. Detta fick ödesdigra konsekvenser för decennier av värdefullt forskningsarbete.

Det som hände är mycket allvarligt och innebär att vi tillsammans behöver genomföra ett ordentligt förbättringsarbete på flera områden. Vi kan redan nu konstatera att KI behöver ta ett mer samlat och centralt grepp kring verksamhetskritiska anläggningar och infrastruktur relaterade till vår forskning. Det handlar om ansvarsfördelning, men också om resurser och organisation. Ytterst måste vi se till att det som hände i Neos frysanläggning ska inte kunna hända igen, varken där eller någonstans på KI. 

Närmast tar en extern granskningsgrupp vid för att vid behov ytterligare fördjupa analysen av hur KI bör organisera sina biobanker och liknande infrastruktur. När den externa rapporten är klar tar KI:s interna förbättringsarbete fart, och det behöver vi hitta stabila processer för.

KI välkomnar regeringens utredning

Förra veckan, den 8 april, fick KI besök av migrationsminister Maria Malmer Stenergard och utbildningsminister Mats Persson som presenterade sin utredning om utländska medborgares möjligheter att arbeta och studera i Sverige. KI välkomnar den här utredningen men betonade också att förändringarna brådskar. Att attrahera studenter över gränserna och driva ett fungerande internationellt forskarutbyte är avgörande för att behålla och förstärka positionen som ett internationellt ledande medicinskt universitet. I dag är handläggningstiden av uppehållstillstånd för forskare och studenter orimligt lång och gör det svårare för icke-svenska forskare att verka i Sverige. KI ska vara – och vill fortsätta att vara en mötesplats för de bästa forskarna och studenterna från hela världen.

Engagera dig för hållbarhetsfrågorna

I min avstämning med KI:s råd för miljö och hållbar utveckling framkom nyligen ett märkbart ökat engagemang kring hållbarhetsfrågor runtom på KI. Det gläder mig! Rådet har även utökats för bredare representation över hela KI och arbetar för att ta tillvara intresset i alla delar inom universitetet för att ständigt ta nya steg i rätt riktning. Bland annat har våra koldioxidutsläpp från tjänsteresor minskat 2023 jämfört med 2022. Men det finns mer att göra och där kan vi tillsammans på KI – vi alla – bidra. Jag själv ser fram emot att följa upp avtrycken av mina egna tjänsteresor där jag väljer att köra elbil, åka tåg eller ha digitala möten när det är möjligt. Så låt oss inspirera varandra genom att dela tankar och tips för att hållbarhetsfrågorna ska genomsyra KI i alla delar av vår verksamhet. Även små förändringar gör avtryck, och om vi är fler som hjälps åt, märks det ännu mer. Ett bra tillfälle att dela kunskap och erfarenheter inom området är på vår egen Hållbarhetsdag den 22 maj!

Rektor just nu

Annika Östman Wernerson skriver om aktuella frågor för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Hennes texter publiceras bland annat på sidan Aktuellt från universitetsledningen och i nyhetsbrevet KI-nytt till KI:s medarbetare. Tidigare publicerade texter finnas att läsa i nyhetsarkivet.