Publicerad: 2024-04-12 15:31 | Uppdaterad: 2024-04-12 15:40

Flera orsaker till fryshaveriet visar intern rapport

Fasaden av Neo, Blickagången.
Foto: Erik Cronberg.

Den 12 april presenterades den interna utredningen av fryshaveriet under julhelgen 2023 i Neo-byggnaden vid Karolinska Institutet. Utredningen har letts av KI:s säkerhetschef och den pekar på tydliga tekniska såväl som organisatoriska brister. Sammantaget orsakade en kedja av dessa brister det haveri som ledde till att forskningsmaterial förstördes och år av forskningsarbete gick förlorat. Utredningen rekommenderar en rad åtgärder med tydliga mandat för att genomföra förbättringsarbetet.

Rektor Annika Östman Wernerson
Annika Östman Wernerson. Foto: Martin Stenmark.

– Universitetsledningen kommer nu att noga studera utredningens rapport och analysera vilka åtgärder som kommer att krävas. Vi kan redan nu konstatera att KI behöver ta ett mer samlat och centralt grepp kring verksamhetskritiska anläggningar och infrastruktur relaterade till vår forskning. Det handlar om mandat, ansvarsfördelning, resurser och organisation. Vi ser brister inom alla dessa områden under lång tid, och att det kunde gå så här illa beror på att en kedja av dessa brister sammanföll, säger KI:s rektor Annika Östman Wernerson.

Temperaturen steg i 16 kryotankar

Det var på kvällen den 22 december som nivån av flytande kväve i kryotankarna på Neo rutinmässigt skulle fyllas på från en extern bulktank. I kryotankarna förvarades stora mängder biologiskt forskningsmaterial som hade samlats in under decennier.

Den automatiserade påfyllningen av kväve håller temperaturen på -190 °C i de 19 isotermala tankarna: kryotankarna. Men vid detta tillfälle fungerade inte flödet från den yttre tanken och under de kommande dygnen steg temperaturen i 16 kryotankar. 

Haveriet upptäcktes den 27 december och då var en betydande del av frysarnas innehåll förstört. Den 28 december inleddes felsökning och förberedelser för en haverikommission.

Tre delar i rapporten

Utredningsrapporten har tre huvudsakliga delar: en teknisk utredning, en organisatorisk utredning samt rekommenderade åtgärder. 

Utredningen bygger på ett stort antal intervjuer med medarbetare och ledning vid Neo och KI Syd. Även underleverantörer har intervjuats. 

Utöver intervjuerna har tekniska loggar, tillgängliga avtal och annan dokumentation ingått i utredningsmaterialet. Det har också gjorts en teknisk undersökning som ligger till grund för den tekniska analysen. 

Magnus Håkansson
Magnus Håkansson. Foto: Andreas Andersson.

– Vi som har deltagit i utredningen har gjort allt för att ta reda på vad som har hänt. Utmaningen har varit att dokumentation inte har funnits i alla delar, eller att befintlig dokumentation inte har diarieförts, säger säkerhetschef Magnus Håkansson.

Teknik: Stängd ventil efter påfyllning 

Den tekniska delen av utredningen visar att tillförseln av flytande kväve till kryotankarna stoppades när en ventil på bulktanken stängts under förmiddagen den 22 december i samband med ett servicearbete som utfördes av en extern tekniker. 

När servicearbetet var slutfört meddelade teknikern att larmet skulle återställas, men detta skedde inte och ventilen förblev därför stängd, vilket fick till följd att tillförseln av kväve stoppades. 

Utredningen visar att SMS och mejl med information om larm skickades ut till de telefonnummer och mejladresser som registrerats för detta. Det finns dock inget underlag som kan bekräfta att SMS verkligen har levererats till mottagarna. 

Medarbetare i serviceteamet i Neo har bekräftat att de har mottagit SMS om larm. Men eftersom det pågick ett servicearbete vidtogs inga åtgärder.

Utredningen utesluter att haveriet skulle vara ett sabotage. 

Organisation: Oklara ansvarsförhållanden

Utredningens granskning av de organisatoriska orsakerna visar att haveriet till vissa delar kan härledas nästan nio år tillbaka i tiden. Då började projekteringen av Neo-byggnaden med en KI-intern projektledare. 

Utredarna pekar på att det finns en process för dokumentation och diarieföring av byggprojekt på KI:s fastighetsavdelning. Men för Neo-projektet har man av okänd anledning frångått den rutinen. 

Det finns heller inga anteckningar från de möten som genomfördes under projekteringstiden med berörda prefekter och verksamheter, då bland annat funktionskrav och behov avseende lokalerna diskuterades. 

Utredarna slår fast att det saknas viktig dokumentation i samband med fastighetsavdelningens överlämning av Neo-byggnaden till verksamheten 2018. Bland annat om risker kring kväveverksamheten och i händelse av utebliven leverans av kväve. 

Frågor om dagliga driften

Rapporten lyfter en rad frågetecken kring den löpande förvaltningen av fryshotellet på Neo. I begreppet "hotell" ligger att respektive forskargrupp har haft ett eget ansvar för såväl installation av kryofrysar som att administrera larmpunkter. 

Porträtt av professro Matti Sällberg. Foto: Andreas Andersson
Matti Sällberg. Foto: Andreas Andersson.

– I backspegeln är det tydligt att formerna för drift och förvaltning av fryshotellet byggde på förtroende mellan parterna, och att troligen ett för stort ansvar har lagts på forskargrupperna. Något som i de övriga faciliteterna legat mer på de större serviceteamen. Tyvärr har det med tiden resulterat i en otydlighet där den ena handen inte vet eller har frågat om vad den andra gör. Det är utan tvekan oerhört olyckligt även om avsikterna från alla inblandade hela tiden har varit de allra bästa, säger Matti Sällberg, dekan för KI Syd. 

De provsamlingar som förstörts uppskattas bestå utav 34 400 biobanksprover, 3 800 prover ifrån djurmodeller, 2 600 prover ifrån cellinjer och 6 300 prover med manipulerade/editerade cellinjer. 

Åtgärder: Behövs utsedda systemägare

Utredningsgruppen konstaterar att haveriet inte inträffade på grund av en enskild händelse eller felkälla utan en kombination av flera. 

I rapporten presenteras en rad rekommenderade åtgärder som framför allt handlar om att skapa en robust frysinfrastruktur vid KI med tydlig ansvarsfördelning för att undvika allvarliga följder av enstaka felhandlingar. 

Det ska till exempel framgå vem som är ansvarig för att säkerställa att personal som hanterar frysarna får adekvat utbildning, och vem som har ansvar för regelbundet underhåll, riskanalys och kontinuitetsplan. 

Utredningen rekommenderar också ett mer centralt och gemensamt arbetssätt för en robust verksamhet. Bland annat bör det finnas en särskild dygnet runt-jour för fryshotell och andra verksamhetskritiska delar. 

Extern granskning nästa steg

I och med att den interna utredningen är klar, tar den externa expertgruppen vid. Den leds av Anna Beskow, chef för Uppsala Biobank vid Uppsala universitet, som ska göra en oberoende granskning.

I uppdraget ingår att ytterligare fördjupa analysen av hur KI säkrar robusta strukturer för verksamhetskritiska system. Utredarna har också möjlighet att vid behov göra kompletterande intervjuer och undersökningar. 

KI:s utredning kommer också att granskas av tillsynsmyndigheten IVO, polisen och Kammarkollegiet.

– Vissa åtgärder kan vi sätta i gång med parallellt med den externa granskningen av fryshaveriet, vilka det blir återstår att se först när vi i ledningen har studerat utredningens rapport och analyserat vilka åtgärder som kommer att krävas. Det som har hänt är allvarligt för KI och särskilt för de drabbade forskarna. Därför måste målet vara att säkerställa att liknande händelser inte ska kunna ske igen – varken i Neo eller någonstans på KI, säger Annika Östman Wernerson.

När det gäller ersättnings- och försäkringsfrågor pågår en inventering av vilka kostnader som är kopplade till fryshaveriet.

– Det är något vi behöver titta på först. Så den frågan ses över och vi får återkomma om det när inventeringen är klar, säger rektor.

Rapporten i sammanfattning 

Tillförseln av det flytande kvävet till kryofrysarna avbröts den 22 december 2023 på grund av att ventilen på bulktanken stängts. Ventilen stängdes till följd av att ett syrenivålarm utlöstes vid ett servicearbete. 

Granskningen av haveriet har visat att det inte inträffade på grund av en enskild händelse eller felkälla utan var resultatet av ett flertal brister. Det handlar bland annat om organisatoriska brister såsom otydligheter i uppdrag, mandat, kommunikation och informationsdelning. 

Detta gäller främst i samband med upphandling, vid överlämning av färdigt projekt till verksamheterna samt vid tekniskt underhåll. Det finns också brister i hur man säkerställer att det finns kunskap och kompetens för att garantera funktionen hos verksamhetskritiska system. 

Inom ramen för uppdraget belyser utredningen förbättringsområden och lämnar förslag på åtgärder som bör utredas vidare för att minimera risken för att något liknande händer igen. 

Utredningen rekommenderar att förbättringsarbetet påbörjas utan dröjsmål och med tydlig gränsdragning inom KI:s organisation gällande uppdrag och mandat för olika förbättringsområden.

Källa: Utredningsrapporten.

Utredningsrapporten