Publicerad: 2023-11-15 16:16 | Uppdaterad: 2023-11-15 18:39

Annika Östman Wernerson: En nationell kraftsamling kring forskning och teknikutveckling är nödvändig

Porträtt av Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson Foto: Martin Stenmark

KI:s ledningsinternat i oktober gav bra diskussioner och trevlig samvaro med dekaner, prefekter, administrativa chefer, vicerektorer och avdelningschefer. Våra diskussioner utgick från KI:s nio fokusområden som har utkristalliserats i dialog med studenter, medarbetare och chefer om vad KI behöver fokusera på i verksamheten för att uppnå målsättningarna och visionen i Strategi 2030.

Diskussionerna fördes mot bakgrund av vad vi behöver göra för att konkretisera varje område och vilka som behöver involveras. Arbetet inom ramen för de strategiska fokusområdena ska leverera ett starkt och attraktivt KI med hållbara strukturer, ökad samverkan, tydlighet och transparens.

Jag har tidigare talat om områdena som vi har valt ut, och som nu också finns beskrivna på medarbetarportalen. De handlar om: 

  • Ökad dialog och transparens, i synnerhet ledarutveckling för ett dialogbaserat arbetssätt på alla nivåer.
  • Tydligare ansvar och roller inom organisation och ledning, hur vi bättre kan definiera roller och mandat inom ledningsorganisationen.
  • Strategisk och behovsstyrd kompetensförsörjning, där vi ser över våra kompetensbehov och processen för rekrytering vid läraranställning.
  • En hållbar och framtidssäkrad ekonomi – intern resursfördelning och en plan för myndighetskapitalet på kort och lång sikt.
  • Optimerad användning av lokaler, infrastruktur och anläggningar, bland annat för att minska förhyrd yta och för att tillsammans inom regionen samordna gemensamma infrastrukturer.
  • Ett samordnat och optimerat verksamhetsstöd, genom en översyn av organisation och arbetssätt inom verksamhetsstödet.
  • Stärkt och samordnat säkerhetsarbete – med fokus på ökad samordning av säkerhetsfrågor, bättre informationssäkerhet, datainfrastruktur och datalagring.
  • Stärkta förutsättningar för samverkan med hälso- och sjukvården, där vi behöver tydliggöra roller.
  • Ökad attraktivitet och relevans i samhället, vilket handlar om hur vi tar fram en process för vilka områden KI:s ledning ska prioritera och om nätverk för en kontinuerlig dialog med relevanta myndigheter inför kommande hälsokriser.

På det hela taget har vi stora och verksamhetsnära områden att arbeta med framåt. Därför var det så positivt att ledningsinternatets diskussioner lyfte viktiga frågor och förslag som vi kan ta vidare i det fortsatta arbetet. Dialogen fortsätter också i våra ordinarie mötesformer under hösten och inom alla fokusområden kommer vi att behöva input från kloka medarbetare på olika sätt.

KI:s inspel till nästa forsknings- och innovationspolitiska proposition

I oktober lämnade KI även över sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition som kommer att presenteras i slutet av 2024. KI lyfter här vikten av grundforskning och fri konkurrens om forskningsmedel. Vi föreslår även ett nationellt forskningsprogram för life science, där forskning och teknisk utveckling är central, samt satsningar på utbildning i form av ökad ersättning per student och fler utbildningsplatser.

Grundforskningen tas särskilt upp i KI:s inspel som en förutsättning för att möjliggöra vetenskapliga genombrott, en investering som i ett senare skede kan bidra till att möta samhällsutmaningar och vara till nytta för samhället. Ett exempel på grundforskning som blev till stor nytta för mänskligheten är mRNA-forskningen, som belönades med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. 

Life science, gränssnittet mellan medicinsk forskning, nya tekniker och hälso- och sjukvård, tar nu stora kliv framåt. KI:s inspel lyfter behovet av nationell kraftsamling inom nya medicinska tekniker som kan introduceras i hälso- och sjukvården för skräddarsydda individuella behandlingar. Forskning, utveckling och implementering är under snabb utveckling inom områden som precisionsmedicin, ATMP, AI, datadriven forskning och kvantumsensorik- och kvantuminformation.

Vi menar att en nationell kraftsamling kring forskning och teknikutveckling är nödvändig om Sverige ska kunna fortsätta vara en stark spelare i ett snabbt växande fält, och för att kunna konkurrera internationellt om forskningsmedel, talanger och möjligheter att skapa en mer jämlik och individanpassad hälso- och sjukvård. 

Under KI:s arbetsmiljödag delas arbetsmiljöpriset ut – delta och nominera

Om bara tre dagar stänger nomineringen till KI:s arbetsmiljöpris. Priset kommer att delas ut till en medarbetare eller student vid KI som på ett konstruktivt och positivt sätt bidragit till en god gemenskap med konkreta exempel i arbets- och studiemiljön på KI. Passa på att nominera senast den 18 november.

Arbetsmiljöpriset delas ut på Arbetsmiljödagen 2023 som äger rum den 28 november på campus Flemingsberg, med möjlighet till digital medverkan. Temat är psykologisk säkerhet, ett begrepp som beskriver känslan av att kunna uttrycka sig fritt och öppet utan rädsla för negativa konsekvenser. Här betonas vikten av en KI-kultur som präglas av tillit, innovation och lärande i team och organisationer. Under programmet för arbetsmiljödagen lyfts på olika sätt de tankar, idéer och utmaningar som finns i arbetet med att bygga en känsla av gemenskap och ett starkt KI. Varmt välkommen att delta!

Det handlar också om ett KI utan kränkande särbehandling och mobbning, i synnerhet i tider av krig där grupper ställs mot varandra. Det är en tid då vi dagligen behöver påminna oss om de mänskliga rättigheterna som inte gör åtskillnad mellan människor på grund av etnicitet, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Just nu får jag och KI många frågor och uppmaningar till ställningstaganden om den djupt oroande situationen i Israel och Gaza. Det är oerhört viktigt att internationella överenskommelser och konventioner följs av alla parter och att väpnade handlingar undviks i så stor utsträckning som möjligt – särskilt sådana som drabbar civilbefolkning. Vi följer utvecklingen och hänvisar i övrigt till den svenska regeringens information och uppdateringar.

Rektor just nu

Annika Östman Wernerson skriver om aktuella frågor för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Hennes texter publiceras bland annat på sidan Aktuellt från universitetsledningen och i nyhetsbrevet KI-nytt till KI:s medarbetare. Tidigare publicerade texter finnas att läsa i nyhetsarkivet.