Publicerad: 2017-09-08 22:29 | Uppdaterad: 2017-09-16 15:45

Akademiska specialistcentra del av lösning för hotad läkarutbildning

I sin nya roll, som vicedekan för samverkan med Stockholm läns landsting (SLL) med särskilt fokus på utbildning vid Karolinska universitetssjukhuset, blir Carl-Fredrik Wahlgrens högsta prioritet att i samverkan med andra försöka säkra KI:s utbildningar i det nya vårdlandskapet som växer fram i Stockholm.

Hälso- och sjukvården i Stockholm genomgår flera omfattande förändringar, där omorganisationen av Karolinska universitetssjukhuset är en av de saker som påverkar KI:s möjligheter att bedriva klinisk forskning och utbildning mest. KI och SLL behöver säkerställa att det finns tillräckligt många och högkvalitativa platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Carl-Fredrik Wahlgren. Foto: Ulf Sirborn/Bildmakarna– Min högst prioriterade fråga blir att försöka säkra de lärande- och examensmål som är hotade. Det kräver ett nära samarbete med KI-ledningen, styrelsen för utbildning, enheten för landstingssamverkan, företrädare för de kliniska institutionerna, utbildningsprogrammen och vården, säger Carl-Fredrik Wahlgren.

I den konsekvensutredning som KI gjorde våren 2017 på rektors uppdrag med anledning av Karolinska universitetssjukhusets ändrade verksamhetsinriktning, framkom att flera examens- och lärandemål var hotade. De rör exempelvis läkarstudenters möjlighet att möta patienter med vanliga diagnoser och flera programs möjlighet att uppfylla målen för interprofessionellt lärande.

En stor del av öppenvårdsverksamheten flyttar ut från sjukhuset, och nya lärandemiljöer som möjliggör interprofessionellt lärande (att studenter inom olika yrken får lära av varandra och tillsammans) samt kliniska träningsmiljöer behövs. Tillgång till lärare och handledare med såväl ämnesmässig, vetenskaplig som pedagogisk kompetens ligger också högt upp på listan över prioriterade områden.

Akademiska specialistcentra en nyckelfråga

I samband med utflytten av specialistöppenvård blir en viktig fråga att inrätta akademiska specialistcentra, där klinisk forskning och utbildning kan bedrivas hand i hand med vård. Till exempel kommer ett sådant center i december 2017 att öppnas på Torsplan, och därmed ligga nära till KI och Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Här ska KI i samarbete med SLSO (Stockholms läns landstings sjukvårdsområde) utveckla och implementera VFU på grundnivå och avancerad nivå.

– Målsättningen är att skapa en modell för hur utbildning präglad av nytänkande och innovativa lösningar med inslag av e-hälsa och interprofessionellt lärande kan bedrivas i öppen specialistvård. Jag tror att flera sådana centra behövs för att säkra tillgången på platser för KI:s verksamhetsförlagda utbildning.

Utmaningar men också möjligheter

Carl-Fredrik Wahlgren menar att samverkansarbetet även ska ses som en stor möjlighet att ytterligare utveckla och förbättra den kliniska utbildningen. Målsättningen är att sjukhuset även fortsättningsvis ska vara en central arena för KI:s kliniska utbildningar. Här finns fortfarande viktig forskningsanknytning med en stor andel forskande lärare och god möjlighet att bland annat tillgodose krav på interprofessionellt lärande och internationalisering.

– Förändringsarbetet på sjukhuset är också en investering tänkt att stärka samverkan mellan vård, forskning och utbildning. Ett universitetssjukhus utan studenter är inte ett universitetssjukhus. Ett nära samarbete mellan universitet och sjukvård är en förutsättning för en kvalitetssäkrad klinisk utbildning där studenterna trivs och kan nå sina lärande- och examensmål.

Informationsmöten i september

Vid två allmänna informationsmöten, ett i Flemingsberg den 11 september, och ett i Solna den 13 september, ges en sammanfattning av KI:s konsekvensutredning, liksom några förslag på lösningar. Mötena är öppna för alla som är intresserade av frågan om utbildning i samverkan med Karolinska universitetssjukhuset.

Text: Selma Wolofsky