Publicerad: 2015-05-18 18:51 | Uppdaterad: 2015-10-08 16:06

Yttrande i oredlighetsärende inlämnat till Karolinska Institutet

Den externa utredare som haft i uppdrag att granska och lämna slutsatser i ett ärende där fyra läkare anmält en gästprofessor vid Karolinska Institutet, för oredlighet i forskning har nu lämnat sin rapport till Karolinska Institutet. Tillsammans med yttranden från de inblandade parterna utgör rapporten från Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, beslutsunderlag för Karolinska Institutets rektor som kommer att fatta beslut i ärendet i juni.

Högskoleförordningen stadgar att " i högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas". Ett universitet eller en högskola som får information om misstankar om oredlighet i forskning har en skyldighet att utreda misstankarna. Enligt Karolinska Institutets regler ska rektor låta utreda misstänkt oredlighet i forskning och besluta om lämplig åtgärd i de fall där avvikelser från god sed i forskningen eller oredlighet konstateras ha förekommit. I utredningsarbetet kan rektor inhämta yttrande från särskilda sakkunniga. Det kan ske genom en på förhand utsedd etikkommitté (etikrådet vid Karolinska Institutet) eller sakkunniga utsedda särskilt i det enskilda ärendet.

Professor Bengt Gerdins yttrande har nu kommit in till Karolinska Institutet och översätts till engelska. De berörda bereds möjlighet att kommentera och yttra sig över Gerdins slutsatser. När Karolinska Institutet tagit deras yttranden fattar rektor beslut i ärendet, troligtvis i mitten eller slutet av juni månad.