Publicerad: 2023-03-03 10:59 | Uppdaterad: 2023-10-02 10:35

Wilhelmina Hoffman och Fredrik Lundberg nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet

Kollage av Willhelmina Hoffman och Fredrik Lundberg.
Wilhelmina Hoffman och Fredrik Lundberg, 2023 års hedersdoktorer vid KI. Foto: Martin Lundsvoll och Ulla Carin Ekblom

Karolinska Institutet har beslutat att utse Wilhelmina Hoffman, specialist inom geriatrisk medicin, och näringslivsprofilen Fredrik Lundberg, till hedersdoktorer. Den formella ceremonin sker i samband med promovering i Stockholms stadshus den 12 maj.

Wilhelmina Hoffman

Wilhelmina Hoffman är läkare och specialist i geriatrik och är en av 2023 års mottagare till hedersdoktoraten i medicin från Karolinska Institutet. Framsteg inom hälso- och sjukvård kräver forskning, innovation, utbildning och effektiv klinisk implementering av vetenskaplig evidens. Wilhelmina Hoffman har varit en pionjär när det gäller att förstå dessa inbördes samband, fånga behovet av förändringar och öppna nya vägar för samarbete mellan universitet, särskilt KI, och hälso- och sjukvård på primära, specialiserade miljöer och vårdhem. Under hela sitt yrkesliv har hon med stor kompetens och stark målmedvetenhet fokuserat på att bygga broar mellan akademi och klinik, vetenskap och klinisk praktik, och forskning och utbildning.

Wilhelmina Hoffmans insatser som verksamhetschef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum har lett till en bättre vård för äldre genom att utbilda klinisk personal och implementera evidensbaserad klinisk praxis. Utbildningen i evidensbaserad demensvård, som initialt riktade sig till undersköterskor och sjuksköterskor vid stiftelsen Silviahemmet, har i samarbete med KI utökats till att omfatta en masterexamen i demensvård för läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Hittills har 32 läkare och 20 terapeuter examinerats. År 2021 startades en ny utbildning i demens för tandläkare, tandhygienister, logopeder och audionomer, varav sex anställda redan har fått certifikatet. Även detta var i samarbete med KI.

Wilhelmina Hoffmans inspiration kommer från hennes långa kliniska erfarenhet inom geriatrik. Baserat på den erfarenheten har hon utvecklat en heltäckande metodik vid vård av äldre, där patienten är i centrum för flera folkhälsointerventioner. Interventionerna omfattar en rad olika insatser, från förebyggande, diagnostik och sjukdomsbehandling samt andra relevanta hälsorelaterade frågor som funktion och social omsorg.

– Det känns oerhört hedrande att få ta emot den här utmärkelsen och är ett kvitto på akademins erkännande av demenssjukdomarnas betydelse och den nödvändiga kopplingen mellan forskning, vård och omsorg i arbetet för ett mer demensvänligt samhälle, säger Wilhelmina Hoffman.

Tack vare sina stora insatser både i Sverige och internationellt har Wilhelmina Hoffman blivit en nyckelspelare när det gäller att sprida den senaste informationen om demens och demensvård till yrkesverksamma, lekmän och beslutsfattare.

Fredrik Lundberg

Ingenjören och ekonomen Fredrik Lundberg är den andra mottagaren av hedersdoktoraten i medicin från Karolinska Institutet. Den Thoraxkirurgiska forskargruppen kom i kontakt med Fredrik Lundberg 2006 då han tillfrågades om möjligheten att bidra ekonomiskt till den kardiovaskulära forskningen med särskild inriktning mot sjukdomar i aortaklaffen och aorta ascendens. Fredrik Lundberg visade direkt ett mycket stort intresse för frågeställningarna och redan 2007 gjorde han en stor donation till det multidisciplinära, translationella forskningsprogrammet kring dessa sjukdomar.

Gruppen som formerats kring dessa projekt har inkluderat ett 50-tal forskare och läkare och involverat flera olika institutioner vid KI. Forskargruppens resultat har presenterats vid otaliga nationella och internationella möten, konferenser och workshops och lett till flera stora samarbetsprojekt internationellt. Ytterligare stora donationer har tillkommit under åren.

Med Fredrik Lundbergs återkommande stöd har ett stort antal vetenskapliga artiklar publicerats och avhandlingar försvarats och de vetenskapliga resultaten kommit patienterna till gagn genom förändrad pre-operativ utredning, ändrade kirurgiska strategier och mer skonsamma och riktade uppföljningsprogram.

Fredrik Lundberg har förutom sitt ekonomiska stöd visat ett stort personligt intresse för studierna vid KI och deltar alltid tillsammans med familjemedlemmar vid det årliga Lundbergsymposiet där han själv bidrar aktivt till diskussionerna.

– Det är med stor stolthet och glädje som jag tagit emot beskedet att bli utsedd till hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Jag har stöttat den thoraxkirurgiska forskningsgruppen sedan 2006 och kunnat se stora framsteg inom forskningen som kommit många människor till nytta. Jag är imponerad av den mycket höga kompetens som finns på Karolinska Institutet och önskar dem fortsatt framgång, säger Fredrik Lundberg.

Fakta

Till hedersdoktor vid Karolinska Institutet (KI) kan dels utses akademiker som gjort storartade insatser för vetenskapen eller storartade insatser för KI, dels personer som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som på andra sätt gynnat forskning och utveckling.

Kandidater kan nomineras för:

  • Vetenskapliga insatser, särskilt sådana med koppling till KI
  • Stora insatser för KI och dess verksamhet
  • Stora insatser i världen/Sverige/samhället inom KI:s intressesfär

Presstjänsten

08-524 860 77

Presstjänsten är öppen 09.00–19.00 vardagar och 09.00–17.00 helger.