Publicerad: 2024-04-11 10:53 | Uppdaterad: 2024-04-22 13:21

VFU är viktigt på riktigt - enkät till studenter v. 17

Paper and hand with pen
Foto: N/A.

Under vecka 17 skickas VFU-enkäten ut till alla studenter. I enkäten ombeds de värdera kvaliteten på sin verksamhetsförlagda utbildning och svaren är viktiga för fortsatt utveckling. Påminn gärna studenter att besvara enkäten!

Studenter vid samtliga program på följande lärosäten får enkäten under vecka 17, oavsett var de har sin verksamhetsförlagda utbildning (både regionägd vård och privata vårdgivare):

  • Karolinska Institutet
  • Marie Cederschiöld högskola
  • Röda Korsets Högskola
  • Sophiahemmet Högskola

Alla svar är viktiga för den fortsatta kvalitetsutvecklingen av VFU. Påminn gärna dina studenter att besvara enkäten! Verksamhetsförlagd utbildning är viktigt på riktigt. 

Om enkäten

Region Stockholm och lärosätena följer tillsammans upp kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under 2024 görs två ”stickprov” med enkäter till studenter en gång per termin, vår- och hösttermin.

Enkäten innehåller tio påståenden och är öppen under två veckor. Avsändaradress är survey@greatrate.io.