Publicerad: 2021-09-15 00:30 | Uppdaterad: 2021-09-15 09:00

Tuberkulosprogram bör fokusera mer på unga, anser forskare

Illustration: Getty Images
Illustration: Getty Images

Unga människor riskerar att bli allvarligt sjuka i tuberkulos och sprida sjukdomen vidare. Därför har forskare vid bland annat Karolinska Institutet kartlagt vilka faktorer som påverkar behandlingsresultatet hos 10–24-åringar med tuberkulos i Brasilien, där sjukdomen ökar. För att hantera den globala tuberkulosepidemin behövs större fokus på denna åldersgrupp i nationella och internationella program, menar forskarna bakom studien, som publiceras i The Lancet Global Health.

Före covid-19-pandemin var tuberkulos (tbc) den vanligaste dödsorsaken från ett enda smittämne globalt. Det är en sjukdom som drabbar socialt och ekonomiskt utsatta personer. Uppskattningsvis 1,8 miljoner unga individer får tuberkulos varje år, vilket utgör 17 procent av alla nya fall globalt.

Försummas ofta i tbc-program

Louisa Chenciner
Louisa Chenciner. Foto: privat

– Unga människor upplever en betydande sjukdomsbörda, vilket också kan påverka spridningen av tuberkulos, men denna åldersgrupp försummas ofta i tbc-program. De tenderar att ha bredare sociala nätverk, oavsett om de är på jobbet, i skolan, med familj eller vänner, och kan därför bidra till en aktiv spridning av tuberkulos i samhället. För att hantera den globala tbc-epidemin måste vi bättre förstå vilka faktorer som är kopplade till negativa behandlingsresultat hos unga personer, säger studiens förstaförfattare Louisa Chenciner, som genomförde forskningen som en del av sitt examensarbete vid Karolinska Institutet och nu är verksam som specialistläkare i internmedicin vid NHS (National Health Service) i Storbritannien.

Hon ingick i en internationell forskargrupp som genomfört en nationell kohortstudie med över 40 000 unga (10–24-åringar) med tuberkulos i Brasilien, där förekomsten av sjukdomen ökar. Syftet var att utvärdera viktiga hälso- och sociala faktorer som är förknippade med negativa behandlingsresultat och vilken påverkan sociala skyddsstrategier har för denna åldersgrupp.

Fattigdom, hiv, hemlöshet och droganvändning

Kristi Sidney Annerstedt
Kristi Sidney Annerstedt. Foto: privat

– Nästan en femtedel av studiepopulationen upplevde negativa behandlingsresultat, vilket är sämre än målsättningen i Världshälsoorganisationens (WHO) strategi för att stoppa tuberkulos. Detta tyder på att det behövs större fokus på unga människor i nationella och internationella tbc-program, säger Kristi Sidney Annerstedt, forskare vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, och medförfattare till studien.

Ett oproportionerligt stort antal unga människor med tuberkulos var frihetsberövade i fängelser eller ungdomsanstalter. Över hälften hade lägre utbildning än sina jämnåriga. Etnisk härkomst påverkade också behandlingsresultatet, och faktorer som fattigdom, hiv, hemlöshet och droganvändning var förknippade med negativa resultat.

Stödet vid behandling varierade, där ungefär hälften fick adekvat övervakning av sin tuberkulosbehandling och en tredjedel genomgick fullständig kontaktspårning. De få unga personer som var anmälda till välfärdsprogram, inklusive Programa Bolsa Família, hade lägre risk att uppleva negativa behandlingsresultat.

Första nationellt representativa analysen

– Så vitt vi vet är denna studie den första nationellt representativa analysen av vad som kännetecknar unga människor med tuberkulos i Brasilien. Tidigare fanns låg kunskap om de hälso- och sociala faktorer som kan vara förknippade med ogynnsamma behandlingsresultat i denna ibland åsidosatta grupp, säger Tom Wingfield, forskare vid Liverpool School of Tropical Medicine, Storbritannien, och Karolinska Institutet. Han är delad sisteförfattare tillsammans med Julia M Pescarini vid London School of Hygiene and Tropical Medicine, Storbritannien, och Center for Data and Knowledge Integration for Health (Cidacs), Gonçalo Moniz Institute, Oswaldo Cruz Foundation, Brasilien.

Tom Wingfield har fått bidrag från UK Wellcome Trust, UK Medical Research Council, UK Foreign Commonwealth and Development Office, och Joint Global Health Trials. Övriga författare uppger att det inte finns några potentiella intressekonflikter.

Publikation

“Social and health factors associated with unfavourable treatment outcome in adolescents and young adults with tuberculosis in Brazil: a national retrospective cohort study”. Chenciner, L., Sidney Annerstedt K., Pescarini J. and Wingfield T. Lancet Global Health, online 14 september 2021.