Publicerad: 2022-11-03 09:18 | Uppdaterad: 2022-11-03 09:23

Syrebrist vid födseln kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom

Nyfödd i sjukhussäng
Foto: Getty Images.

En observationsstudie vid Karolinska Institutet visar att barn som drabbas av syrebrist-relaterade komplikationer som nyfödda löper nästan dubbelt så hög risk för hjärt-kärlsjukdom under barndomen och tidigt i vuxenlivet, jämfört med barn utan sådana komplikationer. Den absoluta risken för hjärt-kärlsjukdom i ung ålder är dock väldigt låg. Resultaten har publicerats i tidskriften The Lancet Regional Health – Europe.

Enligt forskarna kan studien vara den första som undersökt hur komplikationer från syrebrist vid födseln – något som globalt drabbar cirka fyra miljoner barn per år – påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Tidigare forskning har mestadels studerat sambandet mellan syrebrist i nyföddhetsperioden och hjärnans utveckling.

Trots den relativt höga risken är det fortfarande få barn i absoluta tal som drabbas av hjärt-kärlsjukdom trots syrebrist vid födseln. Efter uppföljningsperioden på 30 år hade bara 0,3 procent av dem med syrebristkomplikationer en hjärt-kärlsjukdomsdiagnos, jämfört med 0,15 procent av dem utan komplikationer.

Eftersom det är en observationsstudie går det inte att fastställa något orsakssamband eller ge några mekanistiska förklaringar.

Högst riskökning för stroke och hjärtsvikt

Neda Razaz
Neda Razaz. Foto: Stefan Zimmerman.

Studien följde över 2,8 miljoner individer födda i Sverige mellan 1988 och 2018, varav 31 419 drabbades av syrebrist-relaterade komplikationer vid födseln. Totalt identifierades 4 165 fall av hjärt-kärlsjukdom under uppföljningsperioden. Riskökningen sågs särskilt för stroke och hjärtsvikt, men även för förmaksflimmer. Forskarna tog hänsyn till potentiella störfaktorer, såsom födelsevikt och livsstilsfaktorer hos mamman.

– Även om den absoluta risken för hjärt-kärlsjukdom är låg i ung ålder, så visar vår studie att syrebrist-relaterade komplikationer vid födseln är förknippat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom senare i livet, säger Neda Razaz, biträdande lektor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet och studiens korresponderande författare.

Publikation

Low Apgar score and asphyxia complications at birth and risk of longer-term cardiovascular disease. A nationwide population-based study of term infants,” Neda Razaz, Mikael Norman, Tobias Alfvén, Sven Cnattingius, The Lancet Regional Health – Europe, online Nov. 3, 2022, doi: 10.1016/j.lanepe.2022.100532