Publicerad: 2016-01-21 06:00 | Uppdaterad: 2016-01-21 10:51

Stöd till föräldrar har positiv effekt på barns matvanor

Föräldrastödsprogram i områden med störst behov kan ge positiva förändringar i intag av ohälsosam mat och dryck samt viktutveckling hos barn med fetma. Det visar en randomiserad studie som gjorts vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting och som publiceras i tidskriften International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Även om skolbaserade program för att främja bra mat- och rörelsevanor och förebygga övervikt har visats ha viss effektivitet, behövs mer kunskap om hur man bäst involverar barnens föräldrar. Därför utvecklades programmet En frisk skolstart, som stödjer föräldrar i att främja bra matvanor och fysisk aktivitet bland barn i förskoleklass. Den aktuella studien genomfördes i områden i Stockholms län med låg socioekonomi och där förekomsten av övervikt och fetma är högst i länet. Forskarna har jämfört 16 förskoleklasser som fick delta i programmet jämfört med 15 förskoleklasser som inte fick någon intervention.

Det visade sig att interventionsprogrammet ledde till signifikant minskning av intag av ohälsosam mat och dryck, såsom snacks, glass, kakor, sötsaker, läsk, smaksatt mjölk och fruktjuice. Hos barn med fetma vid programmets start sågs även en signifikant sänkning av BMI.

– Resultaten är lovande och visar att man genom insatser i skolan och stöd till föräldrar kan främja bra matvanor hos sexåringar i områden med störst behov. Dock behöver programmet förstärkas för att få ökade och bestående effekter, säger studiens projektledare Gisela Nyberg, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet och även knuten till Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting.

Motiverande samtal

Under de sex månader som programmet pågick fick föräldrarna i interventionsgruppen hälsoinformation att läsa och två motiverande samtal. I skolan gjordes tio stycken klassrumsaktiviteter med barnen och de fick hemuppgifter att göra tillsammans med föräldrarna. Utvärderingar av alla barnens längd och vikt, mat- och rörelsevanor samt fysiska aktivitet gjordes vid programmets början, samt strax efter och fem månader efter interventionens slut. Vid den uppföljande mätningen efter fem månader fanns den positiva effekten på ett lägre intag av ohälsosam mat kvar bland pojkarna. När det gäller fysisk aktivitet fanns ingen effekt av programmet, men aktivitetsnivån var hög redan från början bland 6-åringarna i studien.

– Projektet är ett viktigt bidrag till den fortsatta utvecklingen av evidensbaserade program för att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor och att förebygga övervikt och fetma bland barn. På sikt kan detta leda till en bättre folkhälsa och minskade hälsoklyftor, säger Gisela Nyberg.

Studien är ett samarbetsprojekt mellan forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet vid Karolinska Institutet och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Stockholms läns landsting. Den har finansierats av Stockholms läns landsting, Martin Rinds stiftelse och Jerringfonden.

Text: Karin Söderlund Leifler

Publikation

Effectiveness of a universal parental support programme to promote health behaviours and prevent overweight and obesity in 6-year-old children in disadvantaged areas, the Healthy School Start Study II, a cluster-randomised controlled trial
G Nyberg, Å Norman, E Sundblom, Z Zeebari och LS Elinder
Int J Behav Nutr Phys Act, online 21 January 2016, doi: 10.1186/s12966-016-0327-4