Publicerad: 2022-06-22 15:19 | Uppdaterad: 2022-06-22 15:21

Riskgrupper för svår COVID-19 komplikation hos barn kartlagda i ny svensk populationsbaserad registerstudie

Det är ovanligt att barn blir svår sjuka i akut COVID-19, men infektion med SARS-CoV-2 kan trigga det nya postinfektiösa tillståndet Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). MIS-C är ett ovanligt men potentiellt allvarligt tillstånd där det hittills saknats kunskap om vilka barn som löper ökad risk att utveckla sjukdomen.

Samuel Arthur Rhedin
Samuel Arthur Rhedin, forskare. Foto: Gunilla Sonnebring

Med detta i åtanke genomfördes en stor populationsbaserad svensk registerstudie som inkluderade 2 117 443 barn och ungdomar <19 år födda i Sverige. Som potentiella riskfaktorer studerades kön, ålder, föräldrars födelseland samt utbildningsnivå, astma, autoimmun sjukdom, kromosomala avikelser, kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, obesitas samt svår kronisk sjukdom (sk ”life-limiting condition”). Data inhämtades från nationella hälso- och populationsregister och utfallet MIS-C definierade utifrån diagnos registrerad i barnreumaregistret för perioden 1 mars 2020-8 december 2021. Hasardkvoter (HR) och 95% konfidensintervall (KI) beräknades med Cox regressionsanalys och incidenstal per 100 000 personår beräknades utifrån Poissonfördelning.

Studien som precis publicerats i Lancet Regional Health Europe visar att av 2 117 443 inkluderade barn, utvecklade 253 barn MIS-C, motsvarande ett incidenstal på 6.8 (95% KI: 6.0-7.6) per 100 000 personår. Manligt kön (HR 1.65, 95% KI: 1.28-2.14), ålder 5-11 år (justerad HR 1.44, 95% KI: 1.06-1.95 med barn 0-4 år som referens), utlandsfödda föräldrar (HR 2.53, 95% KI: 1.93-3.34), astma (justerad HR 1.49, 95% KI: 1.00-2.20), obesitas (justerad HR 2.15, 95% KI: 1.09-4.25) och svår kronisk sjukdom (aHR 3.10, 95% CI: 1.80-5.33) identifierades som riskfaktorer för MIS-C. Barn 16-18 år hade en minskad risk för MIS-C (justerad HR 0.45, 95% kI: 0.24-0.85).

–Vetskapen om de här riskgrupperna kan hjälpa oss att identifiera barn med MIS-C på barnakuten och förhoppningsvis även bidra med kunskap om vilka barn som bör prioriteras för COVID-19 vaccination om man i framtiden väljer att återgå till att endast vaccinera riskgrupper, säger Samuel Rhedin, ST-läkare vid Sachsska barnsjukhuset samt post doc vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, en av de ansvariga forskarna bakom studien. –Dock ska man komma ihåg att den absoluta risken för MIS-C är extremt låg, även bland de riskgrupper vi finner.

Publikation

Risk Factors for Multisystem Inflammatory Syndrome in Children – A Population-based Cohort Study. Rhedin S, Lundholm C, Horne AC, Smew A, Caffrey-Osvald E, Haddadi A, Alfven T, Kahn R, Król P, the Swedish Pediatric MIS-C Consortium, Brew B, Almqvist C. Lancet Regional Health Eur, 22 juni 2022. 

Kontakt

Samuel Arthur Rhedin Postdoktorala Studier