Publicerad: 2019-04-03 10:51 | Uppdaterad: 2020-08-27 09:17

Rethinking Higher Education: Studenter i fokus på konferens om globala målen

Hur de globala målen för hållbar utveckling integreras i högre utbildning och vikten av att studenter engageras i detta arbete var frågor som diskuterades livligt på konferensen ”Rethinking Higher Education – Inspired by the Sustainable Development Goals”.

Konferensrapport: "Rethinking Higher Education – Inspired by the Sustainable Development Goals"

Konferensen, som ägde rum i Aula Medica lördagen den 30 mars, lockade över 500 deltagare. KI var huvudarrangör med Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Kungl. Vetenskapsakademien som samarbetspartners. Huvudtalare var Helen Clark, tidigare chef för UNDP, och Michael Marmot, chef för Institute of Health Equity i London, och KI:s rektor Ole Petter Ottersen. Programmets andra viktiga inslag var grupparbeten och paneldebatter. Deltagarna var studenter, lärare, forskare, administrativ personal, beslutsfattare samt representanter från näringsliv och myndigheter.

Helen Clark, Ole Petter Ottersen and Michael Marmot at the Rethinking Higher Education conference in March 2019
Helen Clark, Ole Petter Ottersen och Michael Marmot

De globala målen angår alla

Helen Clark, Michael Marmot och Ole Petter Ottersen inledde dagen.

– De globala målen är konkreta och angår alla, nu gäller det av vi integrerar dessa i högre utbildning genom att vara konkreta, kreativa och samverkande, sa Ole Petter Ottersen.

Universiteten har en viktig roll i att navigera studenterna rätt för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Det är viktigt att agera nu och alla aktörer behövs i denna omställning. Den miljöförstöring som pågår hotar hälsan i hela världen.

– Vi kan inte fortsätta så här. Att växa nu och städa upp senare är inte hållbart i längden. Det kan underminera den goda hälsa vi har byggt upp under det senaste århundradet, sa Helen Clark.

– En förutsättning för ett hållbart samhälle är dock en mer jämlik hälsa, det vill säga att alla har samma möjligheter att hålla sig friska och få den vård de behöver. Vi ser att medellivslängden även i USA och Europa sjunker. Rikedom är alltså inte ett tecken på ett bättre samhälle. Det är hur god och jämlik vård man erbjuder och tillgängliggör för sina medborgare som kännetecknar ett gott samhälle, sa Michael Marmot.

Eva Wiberg, Göran Finnveden, Sandra Alm och Annika Östman Wernerson

Så hur gör vi då för att integrera hållbarhetsmålen i högre utbildning?

Vi måste engagera studenterna i utformningen av utbildningen och samverka mer över discipliner och ämnesområden. Det var några av slutsatserna i grupparbetena, som handlade om allt från ojämlik hälsa till antibiotikaresistens. Även deltagarna i de båda paneldebatterna gav många svar.

– Hållbarhetsmålen borde tas upp redan i rekryteringen av lärare, sa Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling på KTH.

Lärare har en viktig roll som med sin kunskap på hållbarhetsområdet kan inspirera och visa lyhördhet gentemot studenterna.

– Den viktigaste gruppen vi bör fokusera på är lärarna. Förutom att förmedla kunskap, bör de även uppmuntra till kritiskt tänkande, samarbete över ämnesområden och en vilja till förändring hos studenterna, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning på Karolinska Institutet.

– Vi måste inte bara lära studenterna om de Globala målen utan även uppmuntra dem att engagera sig i aktiviteter kring hållbar utveckling utanför studierna. Men för att vi ska lyckas måste lärare också visa lyhördhet gentemot studenterna och fånga upp den kunskap om hållbarhetsfrågor och omvärlden som finns hos studenterna, sa Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och representant från Kungl. Vetenskapsakademien.

Eva Wiberg och Stefan Bengtsson

Göteborg 2020

Konferensen Rethinking higher education – Inspired by the Sustainable Development Goals, kommer att följas upp av en konferens i Göteborg den 28 mars 2020.

– Det blir en utmaning att toppa denna fantastiska konferens, sa Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Rethinking Higher Education: Inspired by the Sustainable Development Goals (konferensrapport mars 2019)