Publicerad: 2022-09-07 09:09 | Uppdaterad: 2023-02-16 13:26

Rektorskandidater till hörandeförsamlingen 14 september

Tisdagen den 6 september sammanträdde konsistoriet vid ett extrainsatt möte om rekryteringen av en ny rektor till Karolinska Institutet. Nu går slutkandidaterna, Professor Annika Östman Wernerson vid KI och Professor Eva Tiensuu Janson vid Uppsala universitet, vidare till intervjuer i hörandeförsamlingen.

Tidigt i våras startade arbetet med att hitta en efterträdare till rektor Ole Petter Ottersen, vars mandat avslutas den 28 februari 2023 efter 5,5 år på rektorsposten. Under processen har en sökkommitté, en valkommitté och en rekryteringsfirma arbetat med att hitta kandidaterna till nästa rektor.

Enligt tidplanen skulle slutkandidaterna ha presenterats för hörandeförsamlingen, KI:s lärar-, personal- och studentrepresentanter, den 1 september. Men mötet har skjutits fram. Anledningen är att konsistoriets samtliga ledamöter ville ha mer information om hur rekryteringsprocessen har gått till, steg för steg.

Göran Stiernstedt står framför byggnaden Aula Medica på KI:s campus Solna.
Göran Stiernstedt. Foto: Stefan Zimmerman.

– Jag insåg att jag behövde informera och diskutera med konsistoriets samtliga ledamöter innan vi gick vidare till hörandeförsamlingen. Valkommittén består av sex av konsistoriets femton medlemmar. Alla medlemmar hade inte fått lika mycket information om processen.  Det är viktigt att samtliga ledamöter känner att de har god insyn i hur processen gått till, säger Göran Stiernstedt, ordförande i konsistoriet och i valkommittén. 

Konsistoriet är ytterst ansvarigt för processen gällande vilken kandidat som föreslås till regeringen som ny rektor. Innan dess ska slutkandidaterna intervjuas av hörandeförsamlingen som därefter har en omröstning om vilken kandidat de föredrar. Därefter ska valkommittén rekommendera en av kandidaterna till konsistoriet.

Omfattande process

Arbetet med att hitta en ny rektor började redan under hösten 2021 när konsistoriet tog fram nya föreskrifter för rektorsrekryteringen och inrättade en särskild sökkommitté. Under processen har sökkommittén samarbetat med en rekryteringsfirma och identifierat kandidater utifrån den kravprofil som togs fram av konsistoriet i samråd med prefekter och dekaner vid KI.

Erika Franzén
Erika Franzén. Foto: Ulf Sirborn.

– Vi har jobbat systematiskt och strukturerat, och utgått från den mångfacetterade kravprofil som fastställdes av konsistoriet. En modern rektor måste uppfylla många krav och kunna verka i en mer komplex verklighet än tidigare. En sak vi har tryckt mycket på är ledarskapsförmågan och bredden i erfarenheter, som till exempel erfarenheter av att samverka med hälso- och sjukvården och hela LifeScience-området, samt förmåga att värna den akademiska friheten i förhållande till rollen som myndighetschef. Forskningsmeriter är också viktiga, men det räcker inte att enbart vara en toppforskare, säger Erika Franzén, ordförande i sökkommittén.

Många potentiella kandidater

Totalt identifierades cirka 100 potentiella kandidater. Ett drygt 30-tal nominerades internt av KI:s medarbetare, andra identifierades via sökkommitténs eller rekryteringsföretagets olika nätverk, och en ansökan kom in via annonsen för rektorstjänsten. Drygt 60 kandidater blev sedan kontaktade, varav cirka 20-talet uttryckte sitt intresse att gå vidare i processen och inkom med CV. Alla CV:n granskades både individuellt och diskuterades i grupp av sökkommittén. Sammansättningen av kandidater har varit blandad, med jämn könsfördelning och representanter både utifrån och inifrån KI samt olika yrkeskategorier.

Tretton kandidater kallades till intervju, varav elva tackade ja. Alla kandidater fick samma frågebatteri i strukturerade intervjuer via Zoom. Sex av dem presenterades för valkommittén som genomförde fördjupade intervjuer med fyra topp-kandidater. Därefter genomförde rekryteringsfirman djupintervjuer och referenstagning och rapporterade tillbaka till valkommittén. Detta landade i beslutet att föra fram två slutkandidater till hörandeförsamlingen.

Rektorskandidater Annika Östman Wernerson och Eva Tiensuu Janson.
Från vänster: Rektorskandidater Annika Östman Wernerson och Eva Tiensuu Janson. Foto: Erik Flyg (Annika Östman Wernerson) och David Naylor (Eva Tiensuu Janson).

Slutkandidaterna Annika Östman Wernerson, professor i njur- och transplantationsvetenskap och vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet samt överläkare i klinisk patologi, och Eva Tiensuu Janson, professor i medicin och tidigare prefekt och dekan vid Uppsala universitet, kommer nu att presenteras för hörandeförsamlingen den 14 september. Medlemmar i hörandeförsamlingen kan rösta digitalt fram till klockan 12.00 den 20 september. Valkommittén sammanträder efter att omröstningen har avslutats och beslutar om vilken kandidat som förs fram till konsistoriet.

Rektorskandidaternas CV och personliga brev