Publicerad: 2011-10-09 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 15:38

Ovanliga genvarianter kopplas till inflammatorisk tarmsjukdom

Ett internationellt forskarlag, där forskare från Karolinska Institutet ingår, har identifierat flera mycket ovanliga genvarianter som kan kopplas till ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD (Inflammatory Bowel Disease). Studien, som publiceras i vetenskapstidskriften Nature Genetics, ger ny kunskap om orsakerna bakom IBD och talar för att den nya gensekvenseringstekniken kan snabba på utvecklingen av så kallad individualiserad behandling av vanligt förekommande men idag svårbehandlade sjukdomar.

Vanliga kroniska sjukdomar, så som kranskärlssjukdom, högt blodtryck, fetma, diabetes, astma, reumatism och inflammatorisk tarmsjukdom, har visat sig vara genetiskt betingade. På senare år har forskare kunna koppla hundratals gener till en ökad känslighet för olika typer av kronisk sjukdom. Genvarianter som går att knyta till en viss ökad risk för sjukdom är vanligt förekommande i stora befolkningsgrupper. Däremot vet man inte så mycket om hur ovanliga genetiska förändringar påverkar förekomsten av sjukdom.

Den senaste formen av så kallad gensekvensering har möjliggjort en exakt kartläggning av människans hela arvsmassa, eller det mänskliga genomet som det också kallas. Man brukar i detta sammanhang tala om nästa generation av gensekvensering (next-generation sequensing). Ett stort internationellt forskarlag, där forskare från Karolinska Institutet ingår, har nu använt denna teknik för att hitta mycket ovanliga varianter av 56 gener som man sedan tidigare vet predisponerar för Chrons sjukdom, som tillsammans med ulcerös kolit är den vanligaste formen av IBD.

I studien har forskarna gjort en ny genomgång de genregioner som innehåller de aktuella 56 generna hos 350 patienter med Chrohns sjukdom och lika många friska kontrollpersoner. Forskarna studerade också risk för sjukdom kopplad till flera nyligen identifierade ovanliga genvarianter hos 16054 patienter med Crohns sjukdom och 12153 patienter med ulcerös kolit. Uppgifterna jämfördes sedan med dem från 17575 friska kontrollpersoner.

– Resultaten talar för att vanliga och ovanliga variationer i arvsmassan, till och med inom samma gen, kan ha stor betydelse för risken att drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom. Sannolikt är de ovanliga varianterna mer skadliga och kopplade till högre risk för sjukdom, säger docent Mauro D'Amato vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, som lett den svenska delen av studien.

Han menar att det i framtiden kan bli rutin att skanna arvsmassan hos enskilda patienter för att hitta dessa ovanliga genvarianter som kan kopplas till exempelvis tarmsjukdom. I takt med att den nya gensekvenseringstekniken blir allt billigare bör man därmed hålla öppet för klinisk användning i syfte att förbättra diagnostisering.

Crohns sjukdom och ulcerös kolit är kroniska inflammatoriska sjukdomar i magtarmkanalen, med livslånga symptom som växlande slemmiga och blodiga diarréer, buksmärta samt nedsatt välbefinnande och livskvalitet. Man uppskattar att 0,5-1 procent av befolkningen i västvärlden är drabbade och för närvarande är behandlingen livslång medicinering och i vissa fall tarmoperation.

Den nu aktuella artikeln i Nature Genetics är en del i ett internationellt samarbete mellan flera laboratorier i Europa och USA. Huvudförfattare är dr Manuel Rivas och docent Professor Mark Daly från Broadinstitutet vid Harvard och MIT, USA.

Publikation

Deep resequencing of GWAS loci identifies independent rare variants associated with inflammatory bowel disease.
Rivas M, Beaudoin M, Gardet A, Stevens C, Sharma Y, Zhang C, et al
Nat. Genet. 2011 Oct;43(11):1066-73