Publicerad: 2018-10-18 14:39 | Uppdaterad: 2018-10-18 14:50

Ökad dödlighet hos barn med inflammatorisk tarmsjukdom

Barn som insjuknar i inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom) har förhöjd risk att dö, både i barndomen och senare i livet. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Gastroenterology. Det är därför viktigt att patienter som får sin diagnos i barndomen följs upp noggrant, menar forskarna bakom studien.

Forskarna identifierade patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som ulcerös kolit och Crohns sjukdom mellan åren 1964 och 2014 via svenska patientregistret. Med hjälp av dessa data har forskarna nu jämfört dödligheten hos cirka 9 400 barn som insjuknat i IBD, med dödligheten hos andra barn.

Resultaten visar att barn som insjuknat i inflammatorisk tarmsjukdom före 18 års ålder har en tre- till femdubblad dödlighet, jämfört med personer utan inflammatorisk tarmsjukdom, under barn- och ungdomsåren men även senare i livet. Det skulle motsvara 2,2 år kortare livslängd bland individer följda till 65-årsdagen.

Små skillnader i antal dödsfall

– Man ska komma ihåg att vi pratar om små skillnader i antal dödsfall. De allra flesta unga människor med inflammatorisk tarmsjukdom dör inte tidigare än sina jämnåriga, men några få individer med svår sjukdom och svåra komplikationer, som till exempel cancer, gör att den relativa risken blir väldigt hög, säger artikelns försteförfattare Ola Olén, överläkare och forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Den vanligaste dödsorsaken var cancer, medan dödsfall på grund av den inflammatoriska tarmsjukdomen i sig stod för den största relativa riskökningen.

– Det är viktigt att individer som får sin diagnos i barndomen följs upp noggrant. De som verkar ha extra stor nytta av att följas noga för att undvika död på grund av cancerutveckling i tarmen är barn med ulcerös kolit som dessutom har den kroniska leversjukdomen primär skleroserande kolangit, säger Ola Olén.

Koppling till cancer

IBD hos vuxna har tidigare kopplats till något kortare livslängd. Inflammatorisk tarmsjukdom anses ofta ha ett mer aggressivt sjukdomsförlopp hos barn än hos vuxna och IBD har kopplats till flera typer av cancer. Det har dock saknats studier som klargör hur livslängden påverkas av ett insjuknande tidigt i livet och om dödligheten har förändrats sedan införandet av moderna läkemedel.

– Behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom har förbättrats avsevärt sedan 1960-talet, bland annat använder vi nu ofta nya typer av immunmodulerande läkemedel. Vi kunde dock inte se att dödligheten har minskat i och med de nyare läkemedlen, säger Ola Olén.

Forskningen finansierades av Svenska Läkaresällskapet, Mag-tarmfonden, Jane och Dan Olssons stiftelse, Föreningen Mjölkdroppen, Bengt Ihres stipendium inom gastroenterologisk forskning, Karolinska Institutets stiftelser och fonder, ALF-medel, Cancerfonden, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Publikation

“Increased Mortality of Patients with Childhood-onset Inflammatory Bowel Diseases, Compared With the General Population”
Ola Olén, Johan Askling, Michael Sachs, Paolo Frumento, Martin Neovius, Karin Ekström Smedby, Anders Ekbom, Petter Malmborg och Jonas F Ludvigsson
Gastroenterology, online 17 oktober 2018, doi: 10.1053/j.gastro.2018.10.028