Publicerad: 2019-09-02 09:08 | Uppdaterad: 2019-09-30 11:08

Nya studier om syrgasbehandling vid hjärtinfarkt

Två nya studier med potential att förbättra hjärtsjukvården för diabetes och KOL-patienter har presenterats av forskare Robin Hofmann vid Europeiska Kardiologföreningens (ESC) vetenskapliga möte i Paris.

I decennier behandlades alla patienter med misstänkt hjärtinfarkt med syrgas oavsett syresättningen i blodet. De senaste åren har denna rutinmässiga behandling ifrågasatts och det har även funnits farhågor om risker med för mycket syrgas i blodet. För att belysa denna viktiga fråga genomfördes en stor klinisk studie ledd från Södersjukhuset med 35 deltagande sjukhus från hela landet. I studien undersöktes om rutinmässig syrgasbehandling till 6629 patienten med misstänkt hjärtinfarkt hade positiva effekter på överlevnaden. Studieresultaten som publicerades i The New England Journal of Medicine (NEJM), visade varken nytta eller risk och som följd togs rutinmässig syrgasbehandling bort från nationella och internationella behandlingsrekommendationer vid hjärtinfarkt.

I de nya studierna undersöktes patienter med hjärtinfarkt och diabetes, samt patienter med hjärtinfarkt och KOL med särskilda risker för att se om risk-nytta balansen utfaller annorlunda.

Patienter med hjärtinfarkt och diabetes

Patienter med diabetes kan över tid få typiska förändringar i hjärtats utseende och funktion som kan leda till sämre hjärtfunktion, så kallat diabeteshjärta. Individer med diabetes skulle därför kunna ha större nytta av syrgasbehandling än andra individer. Å andra sidan drabbas patienter med diabetes av så kallad oxidativ stress, en slags konstant stressreaktion hos kroppens celler, vilket ytterligare kan försämras av höga syrgashalter i blodet.

– I vår data hittade vi ingen effekt av syrgasbehandling, varken fördel eller nackdel, precis som i huvudstudien. Däremot ser vi stora skillnader när vi jämför diabetesgruppen med icke-diabetesgruppen med exempelvis en fördubblad mortalitet, säger studiens seniora författare Robin Hofmann, forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset och biträdande överläkare vid hjärtkliniken, Södersjukhuset. Tidigare studier var ofta baserade på registerdata och nu kan vi bidra med data från en modern klinisk prövning och bekräfta hur mycket och på vilket sätt det går sämre för patienter med hjärtinfarkt och diabetes. Här finns stor förbättringspotential inom hjärtsjukvården. Det finns nu ett antal nya diabetesläkemedel vilket inger hopp om att uppnå bättre resultat framöver.

Försteförfattare till studien är professor Thomas Nyström vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Publikation

Oxygen Therapy in Myocardial Infarction Patients With or Without Diabetes: A Predefined Subgroup Analysis From the DETO2X-AMI Trial
Thomas Nyström, Stefan K. James, Bertil Lindahl, Ollie Östlund, David Erlinge, Johan Herlitz, Elmir Omerovic, Linda Mellbin, Joakim Alfredsson, Ole Fröbert, Tomas Jernberg och Robin Hofmann
Diabetes Care, Juli 2019

Patienter med hjärtinfarkt och KOL

Patienter med KOL har på grund av sin kroniska lungsjukdom en försämrad syreupptagningsförmåga, i synnerhet i perioder av försämrad andning. KOL-patienter skulle därför kunna ha större behov och nytta av syrgasbehandling än ”friskare” grupper. Dock finns det en ökad risk för höga syrgashalter i blodet genom att KOL-patienter har svårare att andas ut koldioxid, vilket kan leda till koldioxidförgiftning.

– Inte heller här kan vi se någon effekt av rutinsyrgasbehandling, varken fördel eller nackdel precis som i huvudstudien, säger Robin Hofmann. Liksom för diabetiker ser vi jättestora skillnader när vi jämför KOL-gruppen med icke-KOL-gruppen med en 2-3 gånger ökad mortalitet, flera nya hjärtinfarkter och mer hjärtsvikt. Även här behöver sjukvården vara med förberedd och aktiv att förebygga sämre utfall för dessa högriskpatienter.

Försteförfattare till studien är Pontus Andell forskare vid institutionen för medicin, Solna och ST-läkare på hjärtkliniken, Nya Karolinska Universitetssjukhuset.

Publikation

Oxygen therapy in suspected acute myocardial infarction and concurrent normoxemic chronic obstructive pulmonary disease: a prespecified subgroup analysis from the DETO2X-AMI trial
Pontus Andell, Stefan James, Ollie Östlund, Troels Yndigegn, David Sparv, John Pernow, Tomas Jernberg, Bertil Lindahl, Johan Herlitz, David Erlinge och Robin Hofmann
European heart journal, acute cardiovasuclar care,13 maj 2019

Sammanfattningsvis bekräftar studiernas nya resultat gällande riktlinjer, att rutinmässig syrgasbehandling inte heller tillför någon nytta i riskpopulationerna med diabetes och KOL och bör därför inte ges.

Kontakt

Robin Hofmann Anknuten till Forskning
08-12362913