Publicerad: 2016-12-13 13:45 | Uppdaterad: 2018-12-28 11:04

Nya etikrådet får ett bredare uppdrag

I början av 2017 utses etikrådets nya medlemmar, efter beslut av rektor. Foto: Istock

Etikrådet vid Karolinska Institutet, som tidigare haft en rådgivande roll under rektor, upplöstes i mars i samband med Macchiarini-ärendet. Nu ska ett nytt etikråd bildas. Det nya uppdraget blir framför allt strategiskt. Samtidigt plockas oredlighetsärenden bort från etikrådets bord.

– Karolinska Institutet är ett universitet där de etiska frågorna ska stå i centrum. Den senaste tidens händelser har visat på vikten av KI:s arbete med etiska frågor och vår värdegrund, sa den i mars 2016 nytillträdda vikarierande rektorn Karin Dahlman-Wright.

Etikrådet hade upplösts och arbetet lagts på is. Kort därefter fick den då nya vikarierande prorektorn, Henrik Grönberg, uppdraget att göra en översyn och formulera om etikrådets uppdrag.

Resultatet: Det nya etikrådet ska inte vara operativt – oredlighetsärenden ska inte utredas av etikrådet, som i stället får en strategisk roll.

Tidigare hamnade vissa oredlighetsärenden hos etikrådet, och andra direkt hos rektor. Efter Macchiarini-ärendet har flera oredlighetsärenden behövt granskas på nytt.

– Det är så svåra ärenden att det kräver en bra struktur, säger Henrik Grönberg.

Ny ordning för oredlighetsärenden

Innan årsskiftet ska han presentera den nya ordning som ska gälla för ärendehantering av misstänkt oredlighet i forskning.

Parallellt pågår en nationell utredning på regeringens initiativ, men en ny lag för oredlighetsärenden kan tidigast komma att gälla från 2019.

– Vi kan inte vänta till dess, säger Grönberg.

Etikrådet kommer nu i stället att få uppgiften att lyfta komplexa frågor som behöver genomlysning, och etikrådet bestämmer själva vad de ska diskutera. Även KI-medarbetare ska kunna vända sig dit.

Det kan till exempel handla om hur KI ska förhålla sig till medförfattarskap, eller till forskning som bedrivs av KI-medarbetare eller KI-anknutna utomlands, eller om hantering av genetisk information som kommer fram vid forskningsstudier.

Etikrådet ska kunna problematisera och diskutera, för att sedan ge vägledning i vad som är rätt och riktigt.

Både KI-medarbetare och externa ledamöter

En annan viktig förändring i etikrådets uppdrag är att KI:s prorektor kommer att vara en av rådets medlemmar. På det viset ska etikfrågorna få förankring i organisationen och legitimera rådets strategiska betydelse.

Övriga medlemmar utses av rektor, efter nomineringar av anställda och studenter. Hälften av medlemmarna ska vara KI-medarbetare, den andra hälften externa, med kompetenser inom juridik, media/press eller politik. Totalt blir det mellan åtta och tio medlemmar.

Effekten som Henrik Grönberg hoppas uppnå är dels att etikrådet kan komma med rekommendationer i etiska frågor, dels att prorektor kan se till att rådets frågor och svar genomsyrar organisationen som helhet.

En annan uppgift för etikrådet blir att ordna seminarier som öppnar för diskussioner om komplexa frågor.

Bland förebilderna för Karolinska Institutets nya etikråd finns bland annat etikrådet vid Lunds universitet. Där är även tillträdande vikarierande prorektor, Anders Ekbom, extern medlem.

Text: Madeleine Svärd Huss