Publicerad: 2022-05-18 14:08 | Uppdaterad: 2022-05-18 17:24

Ny terapiform för psykisk ohälsa vid autism utvärderad

Personer sitter på stolar i en ring och en man räcker upp handen.
En ny avhandling visar att ACT kan hjälpa personer med autismspektrumtillstånd. Foto: Getty Images

En avhandling vid Karolinska Institutet har undersökt om en anpassad variant av den kognitiva beteendeterapin ACT kan användas vid autismspektrumtillstånd. Resultaten visar att behandlingen fungerar att genomföra i både skolmiljö och psykiatrisk öppenvård och kan ge effekt på bland annat upplevd stress.

Autism i någon form finns hos nästan två procent av befolkningen. Svårigheter med socialt samspel, med att anpassa sig till nya situationer och överkänslighet för intryck, gör att dessa personer i högre utsträckning än andra riskerar att drabbas av vissa psykiatriska symtom och stress.

Finns ett stort behov

Johan står mot en vit bakgrund med händerna i kors.
Johan Pahnke vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Foto: Jessica Lund

– Eftersom behandlingar som fungerar och är anpassade för personer med autism är sällsynta, är behovet av nya behandlingsmodeller stort, säger Johan Pahnke, psykolog och nyligen disputerad forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

I sin doktorsavhandling har Johan Pahnke undersökt användbarhet och effekt av en behandlingsmodell som kallas ACT, acceptance and commitment therapy, för behandling av psykisk ohälsa hos personer med autismspektrumtillstånd.

ACT är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi, KBT, och har tidigare visat effekt för exempelvis smärta. I avhandlingen utvärderas ett ACT-baserat gruppbehandlingsprogram anpassat för personer med autismspektrumtillstånd, NeuroACT, som Johan Pahnke har utformat.

Veckovisa gruppsessioner

Behandlingsprogrammet består av veckovisa gruppsessioner ’a 150 minuter, totalt 12-14 stycken. Varje träff följer ett likartat upplägg med en kort mindfulness- eller acceptansövning, följt av genomgång av hemuppgifter, en introduktion till dagens tema och till sist nya hemuppgifter och utvärdering av träffen.

I avhandlingen undersöks hur den ACT-baserade gruppbehandlingen fungerar för ungdomar och unga vuxna med autism som går i specialskola. 28 elever i åldern 13-21 år fick antingen ACT-behandlingen eller sin vanliga undervisning.

Behandlingsprogrammet visade sig fungera bra att genomföra i skolmiljö. Eleverna som hade genomgått programmet upplevde bland annat minskad stress och minskad psykisk ohälsa jämfört med kontrollgruppen, men behandlingen gav ingen effekt på oro och vissa andra problem.

Minskad stress och psykisk ohälsa

I avhandlingen undersöktes också behandlingen på vuxna personer med autism, i psykiatrisk öppenvård. I den ena studien ingick 10 personer och i den andra 39. Resultaten visar att 90 respektive 85 procent av deltagarna genomförde behandlingen. Personer som fick behandlingen upplevde förbättringar gällande flera mått på mental hälsa och oro, men för vissa problem sågs inga skillnader.

– ACT anpassat till autism verkar kunna minska stress och psykisk ohälsa hos ungdomar och vuxna med autism. Behandlingen hjälpte också personerna att övervinna vissa centrala svårigheter vid autism. Men det behövs ytterligare forskning för att utvärdera effekten i den här patientgruppen vidare, säger Johan Pahnke.

Publikation

Den 12 maj försvarade Johan Pahnke sin avhandling ”Acceptance and commitment therapy for autism spectrum disorder: evaluation of feasibility, effectiveness, and validity of a novel contextual behavioral treatment” vid Karolinska Institutet. Huvudhandledare var Tobias Lundgren, docent i klinisk psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap.