Publicerad: 2018-03-07 08:00 | Uppdaterad: 2022-07-19 17:22

Ny studie: Så begränsas livet hos multisjuka äldre

Hjärnsjukdomar som depression, demens och stroke kan tydligt kopplas till sjunkande funktionsförmåga hos äldre och kan spela en större roll för den vardagliga funktionsförmågan än hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet som publiceras i PLOS Medicine.

Hjärt-kärlsjukdomar och hjärnsjukdomar är vanligt förekommande hos äldre och uppträder inte sällan samtidigt. Sådan multisjuklighet har en stark inverkan på både fysisk funktionsförmåga och livskvalitet. Ökad förståelse för sambandet mellan multisjuklighet och sjunkande funktionsförmåga kan bidra till förbättrad vård för multisjuka äldre.

I den aktuella studien har forskare vid Karolinska Institutet undersökt hur hjärt-kärlsjukdomar och hjärnsjukdomar är associerade med två viktiga mått på fysisk funktion hos äldre: gånghastighet och aktiviteter i det dagliga livet (förkortat ADL). Med hjälp av data från Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K) studerade forskarna funktionsförmågan hos 2 385 äldre personer med och utan hjärt-kärlsjukdom (såsom kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och förmaksflimmer) och hjärnsjukdom (såsom depression, demens och stroke).

Hjärnsjukdom påverkar mer än hjärt-kärlsjukdom

Under den nioåriga uppföljningstiden sågs störst påverkan på gånghastighet och ADL hos individer med flera hjärt-kärlsjukdomar och hjärnsjukdomar. Forskarna observerade en tydlig försämring över tid för både gånghastighet och ADL hos äldre med en eller flera hjärnsjukdomar, men endast för gånghastighet hos äldre med multisjuklighet i hjärt-kärlsjukdom.

– Våra resultat tyder på att förekomsten av flera hjärnsjukdomar kan ha en större betydelse för funktionsförmågan hos äldre än förekomsten av flera hjärt-kärlsjukdomar. Både patienter och läkare bör vara medvetna om att hjärnsjukdom är en stark riskfaktor för sjunkande funktionsförmåga, säger Davide Vetrano, forskarstuderande vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Forskningen stöddes av finansiärerna bakom Swedish National study on Aging and Care, SNAC: Socialdepartementet, de deltagande kommunerna och landstingen samt Vetenskapsrådet. Särskilda bidrag erhölls från Vetenskapsrådet, Forte, Katolska universitetet i Rom, Lindhés Advokatbyrå AB, Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor och Stonhes Stiftelse.

Publikation

”Trajectories of functional decline in older adults with neuropsychiatric and cardiovascular multimorbidity: A Swedish cohort study”
Davide L. Vetrano, Debora Rizzuto, Amaia Calderón-Larrañaga, Graziano Onder, Anna-Karin Welmer, Roberto Bernabei, Alessandra Marengoni, Laura Fratiglioni
PLOS Medicine, online 6 mars 2018, doi: 10.1371/journal.pmed.1002503