Publicerad: 2023-02-16 11:32 | Uppdaterad: 2023-02-16 13:39

Ny professur vid Karolinska Institutet med fokus på prevention

Grupp av äldre människor som alla gör samma yogarörelse.
Foto: iStock.

Tack vare donationer från flera aktörer kan nu Karolinska Institutet tillsätta en helt ny professur i preventionsmedicin. H.K.H. Prins Daniel ger namn åt professuren och beskyddar satsningen.

Hälso- och sjukvården har traditionellt sett fokuserat på att lindra och bota sjukdom. I dag har forskningen visat att det allra effektivaste sättet för samhället att bidra till människors hälsa är att förebygga sjukdom och främja hälsosamma levnadsvanor. Karolinska Institutet kan, tack vare donationer på totalt 23 miljoner kronor, tillsätta en professur i kardiovaskulär prevention.

H.K.H. Prins Daniel har under många år verkat för att barn och unga ska odla goda hälsovanor och en sund livsstil, genom till exempel sitt engagemang i Generation Pep och Kronprinsessparets Stiftelse. Nu bär den nya professuren vid Karolinska Institutet hans namn: Prins Daniels professur i kardiovaskulär prevention.

Minska sjukdom och för tidig död

Donatorerna är främst Norheds stiftelse via Hjärt-Lungfonden, hälsoanalysföretaget Werlabs, fordonstillverkaren Scania och Region Stockholm. Donatorerna, som alla sedan tidigare arbetar mycket med prevention, vill genom den nya professuren stärka forskningen inom området sjukdomsprevention med målet att hitta nya vägar till att förbättra folkhälsan och minska sjukdom och för tidig död.

– Det behövs absolut mer forskning om prevention, det är därför glädjande att vi nu kan inrätta en professur inom området vid Karolinska Institutet. Vi vet att satsning på prevention kan ge stora vinster för individen, vårdsystemet och samhället i stort. Trots detta är det endast en mycket liten del av vårdens resurser som satsas på preventiva åtgärder, säger rektor Ole Petter Ottersen.

En stor andel av den totala sjukdomsbördan i Sverige orsakas idag av ohälsosamma levnadsvanor. Ny forskning visar att 45 procent av alla demenssjukdomar, 80 procent av all hjärt-kärlsjukdom samt 30 procent av all cancer kan förebyggas genom förbättrad livsstil och levnadsvanor. Men vad består dessa livsstilsförbättringar effektivast av, och hur når sjukvården bäst de människor som behöver insatser? Det är frågor som den nya professuren ska arbeta med och hitta svar på.

Tjänsten utlyses under 2023 och kommer delvis vara en klinisk tjänst, för att enklare kunna implementera ny kunskap i vården. Utöver att utföra klinisk och preklinisk preventionsforskning kommer professuren ha ett stort fokus på att samarbeta med olika samhällsaktörer som företag och intresseorganisationer, samt bedriva utåtriktade kommunikationsinsatser.