Publicerad: 2021-05-05 13:51 | Uppdaterad: 2021-05-05 15:26

Ny avhandling undersöker sambandet mellan hälsa och pensionsålder i olika socioekonomiska grupper

Two old women using their smart phones in  a vacation setting.
Foto: Pixabay CC0 Foto: Pixabay CC0

Harpa Sif Eyjólfsdóttir är doktorand vid Aging Research Center inom socialgerontologigruppen och kommer att försvara sin avhandling med titeln "Unequal tracks? Studies on work, retirement and health" den 24 maj 2021.

Porträtt av Harpa Sif Eyjólfsdóttir, doktorand vid Aging Research Center.
Harpa Sif Eyjólfsdóttir. Foto: Lucas Morin

Vad handlar din avhandling om?

– Jag undersöker sambandet mellan hälsa och pensionsålder i olika socioekonomiska grupper, och om ett förlängt arbetsliv kan få negativa konsekvenser på hälsa och funktionsförmåga i hög ålder för olika socioekonomiska grupper.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det var vanligare att gå i pension på grund av fysiska hälsobesvär i början av 1980-talet jämfört med år 2010, ett resultat som var extra tydligt bland kvinnor. Vidare förändras inte den självskattade hälsan och fysiska arbetsförmågan av övergången till pension. En liten grupp, som kännetecknades av att de hade dålig psykosocial arbetsmiljö och låg socioekonomisk position, hade en nedgång i självskattad hälsa och fysisk arbetsförmåga efter pensioneringen. Det fanns inga negativa konsekvenser av att förlänga arbetslivet till 66 år eller mer på dödlighet eller fysisk hälsa i hög ålder, resultatet var entydig oavsett socioekonomisk position.

Hur kan kunskapen vägleda beslutsfattande?

– Resultaten i avhandlingen indikerar att den fysiska hälsan bland huvudparten av yrkesverksamma personer är så pass god att de arbetsmarknadspolitiska reformer vars mål är att höja pensionsåldern är genomförbara.

– Ett förlängt yrkesliv tycks inte heller ha någon negativ inverkan på den fysiska hälsan senare i livet. Däremot visar resultaten att de som har sämre arbetsförhållanden och lägre socioekonomisk position kanske inte har samma förutsättningar att fortsätta arbeta upp till högre åldrar jämfört med dem som har goda arbetsförhållanden och högre socioekonomiska position. Detta innebär att nuvarande och framtida politiska reformer kan behöva anpassas för människor med många år på arbetsmarknaden med sämre arbetsförhållanden.

Vad kommer du att göra nu? Kommer du att fortsätta forska?

– Ja, jag vill utan tvekan stanna inom akademin och fortsätta forska om arbetsmarknaden, pensionering och hälsa. Det behövs mer kunskap om sårbara grupper på arbetsmarknaden och hur nuvarande och framtida pensionsreformer kan påverka deras hälsa, både under arbetslivets gång men även i högre åldrar

Kontakt

Harpa Sif Eyjólfsdóttir Anknuten till Forskning