Publicerad: 2022-11-03 17:42 | Uppdaterad: 2022-11-10 15:29

Ny avhandling undersöker sambandet mellan BMI och hälsoutfall bland äldre personer

Bild av två äldre personer som cyklar i naturen, troligen tidig vår, båda har hjälm på sig.
Foto: Franz W/Pixabay CC0

Hallå där Jie Guo, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Du kommer inom kort att försvara din avhandling med titeln "Unraveling the relationship between body mass index and cardiometabolic disease, dementia, and survival in old age". Kan du berätta lite mer?

Övervikt och fetma, vanligen definierat som ett kroppsmasseindex (BMI) ≥25 kg/m2, drabbar mer än hälften av äldre vuxna. Sambandet mellan BMI och hälsoutfall bland äldre personer är dock oklart. Min avhandling syftar till att beskriva associationsbanor för BMI samt andra antropometriska mått hos äldre vuxna. Dessutom undersöker jag sambanden mellan kort- och långsiktiga förändringar i BMI vid kardiometabola sjukdomar (CMD), demens och överlevnad, och belyser modifierbara faktorer som kan modifiera sådana samband.

Vilka är det viktigaste resultaten?

BMI, tillsammans med två muskelmassaproxies (det vill säga vadomfång och mittarmsomfång), minskar med tiden hos äldre vuxna. Kardiometaboliska störningar kan påskynda frekvensen av dessa nedgångar, medan hög utbildningsnivå och fysisk aktivitet tycktes bromsa dem.

Övervikt/fetma i mitten eller i slutet av livet är förknippat med en ökad risk för kardiometabola sjukdomar. En gynnsam livsstil kan delvis mildra effekterna av övervikt/fetma på dessa sjukdomar.

Både stor BMI-förlust och stor BMI-vinst är relaterade till en ökad risk för demens. Dessutom kan både övervikt/fetma i mitten och slutet av livet förkorta kronisk sjukdomsfri överlevnad bland äldre vuxna.

Hur kan den kunskapen bidra till att förbättra äldre personers hälsa? 

Min avhandling ger en mer omfattande förståelse för BMI-associationsbanans mönster hos äldre vuxna. Det utvidgar tidigare studier genom att undersöka hälsorisken för viktförändring och långsiktiga BMI-förändringsmönster.

Mina resultat tyder på att medelhögt och sent i livet högt BMI och betydande BMI-förändringar kan förutsäga negativa hälsoutfall i ålderdom. Bland äldre vuxna kan en normal och främst stabil BMI hjälpa till att förhindra skadliga hälsoutfall och förlänga en hälsosam livslängd.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Ja, jag kommer att fortsätta forska om hälsosamt åldrande, och mitt mål är att hjälpa äldre vuxna att leva bättre och längre.

Kontakt

Jie Guo Anknuten till Forskning