Publicerad: 2024-04-17 15:23 | Uppdaterad: 2024-04-17 15:24

Ny avhandling undersöker förändringar i livssituationen hos yngre personer med kognitiv sjukdom och deras närstående

Hallå där Malin Aspö, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik. Den 3 maj försvarar du din avhandling "Life changing moments - transitions and critical points in young-onset dementia". Vad handlar den om?

Malin Aspö, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik, NVS.
Malin Aspö, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik, NVS. Foto: Madelene Bruce Danielsson.

Syftet med min avhandling är att öka kunskapen om kritiska punkter och transitioner vid tidigt debuterande kognitiv sjukdom. Avhandlingen fokuserar på hur yngre personer med kognitiv sjukdom och familjemedlemmar till yngre personer med kognitiv sjukdom upplever sin livssituation. Personer med kognitiv sjukdom ombads även att skatta sin livskvalitet. 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

På gruppnivå kunde vi inte se någon förändring i livskvalitet över tid, men vi kunde se en stor variation i hur olika individer skattade sin livskvalitet vid olika tidpunkter. Från intervjuerna med yngre personer med kognitiv sjukdom och med familjemedlemmar, utmärkte sig fyra kritiska punkter särskilt. Dessa var relaterade till att få diagnosen, avsluta arbetslivet i förtid, inte få det formella stödet man behöver och flytt till särskilt boende. Avhandlingen belyser komplexiteten i att hantera den förändrade livssituationen som följer när en yngre person insjuknar i en kognitiv sjukdom, samt vikten av att förebygga social isolering för att stödja hälsosamma transitioner. 

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?  

Kognitiv sjukdom och demens är tätt förknippad med åldrandet och mycket av tidigare forskning har fokuserat på behoven hos äldre personer med kognitiv sjukdom. Min avhandling fokuserar på behoven hos yngre personer och deras närstående. Det finns ett stort behov av att öka förståelsen för yngre personer behov och jag hoppas att min avhandling kan bidra till att sprida kunskap om deras specifika behov. 

Vad väntar i framtiden för dig? Kommer du att fortsätta bedriva forskning?  

Jag är anställd på Karolinska Universitetssjukhuset och min plan är att fortsätta arbeta på sjukhuset. Delar av min avhandling bygger på data från ett longitudinellt projekt som fortfarande pågår, så jag kommer att fortsätta samla in data och ser fram emot att analysera denna data i framtiden.

Kontakt

Malin Aspö Doktorand