Publicerad: 2020-02-10 11:14 | Uppdaterad: 2020-02-10 11:50

Ny avhandling om traditionell yoga och utmattningssyndrom

Astrid Grensman, PhD-student, NVS
Astrid Grensman, doktorand vid NVS, som snart disputerar.

Hallå där Astrid Grensman, doktorand på sektionen för allmänmedicin och primärvård. Den 14 februari ska du försvara din avhandling “Traditional yoga and clinical burnout: Quality of life and biomarkers before and after treatment”, vad handlar den om?

Yoga är ett omfattande system med bland annat kroppsställningar, andningsövningar och meditation, som kan användas för att ta hand om sig själv och öka sitt fysiska, mentala och känslomässiga välmående. Yoga finns i stora delar av västvärlden och uppskattas för sina goda effekter hos både friska och sjuka. Det finns idag ett ökande intresse att utvärdera om och hur Yoga skulle kunna användas som behandling för olika medicinska tillstånd och sjukdomar. Utmattningssyndrom är ett allvarligt tillstånd som orsakas av långvarig stress utan tillräcklig återhämtning. Det kännetecknas bland annat av mental och fysisk utmattning, sömnstörningar och kognitiva problem. Sjukskrivningstid och rehabilitering blir ofta lång och många har en ökad stresskänslighet länge efteråt. Återfall är vanligt och en del blir aldrig helt bra. Samhällskostnaderna och lidandet är stort och det finns få, evidensbaserade behandlingar. Inga biomarkörer används idag som hjälp i arbetet med dessa patienter. Min avhandling handlar om situationen för sjukskrivna patienter med utmattningssyndrom och hur de skattar sin livskvalitet före och efter 5 månaders behandling med yoga. Livskvalitet speglar patientens syn på sin sjukdom och hur den påverkar deras liv i stort och smått och kan förutsäga om man blir sjuk eller sjukskriven längre fram. Avhandlingen fokuserar också på om det finns möjliga biomarkörer (ämnen i blod och urin, t ex kortisol och adrenalin) som skulle kunna användas för att ställa diagnos och utvärdera behandlingseffekt hos dessa patienter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

 Vi fann att sjukskrivna patienter med utmattningssyndrom hade dålig livskvalitet överlag som påverkade alla delar av deras liv. Deras livskvalitet var sämre än förväntat och i nivå med livskvaliteten hos patienter med till exempel svår psykiatrisk sjukdom, trots att de nyligen varit friska och arbetat heltid. Vi såg också att fem månaders behandling med yoga hade bättre effekt än kognitiv terapi och mindfulness på flera av de områden av livskvalitet som undersöktes. I alla behandlingsgrupperna sågs stora skillnader i livskvalitet efter fem månader med flest signifikant ökningar i traditionell yoga, troligen åtminstone delvis en effekt av behandlingen men det krävs mer forskning för att bestämt kunna säga detta. Vi fann också att alla biomarkörer låg inom referensintervallen före behandling. Slutligen så hittade vi ett flertal biomarkörer som är intressanta att undersöka vidare för att eventuellt kunna användas för diagnostik och utvärdering av behandlingseffekt.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Avhandlingen lyfter fram allvaret i situationen för dessa patienter som visade sig ha kraftigt nedsatt livskvalitet på alla områden. Fynden betonar vikten av att dessa patienter fångas upp tidigt och kan leda till ökad medvetenheten inom sjukvården om svårighetsgraden i stressrelaterade tillstånd inklusive utmattningssyndrom. Dessutom visar den att yoga troligen har en effekt på livskvalitet och skulle kunna användas som behandling och i förebyggande för dessa patienter, men det krävs mer forskning för att fastställa detta. Slutligen fann vi ett flertal biomarkörer som är intressanta att undersöka i vidare forskning för att klarlägga om det finns några som kan användas för att ställa diagnos och utvärdera behandlingseffekter. Det skulle på sikt kunna vara en hjälp i arbetet med dessa patienter.

Hur ser framtiden ut för dig? Kommer du att fortsätta att forska?

Ja, och om traditionell yoga och stressrelaterade sjukdomar med utmattningssyndrom som är mina två huvudsakliga forskningsområden. Jag skulle vilja fortsätta utforska den traditionella yogas möjligheter som självhjälp och som behandling för olika tillstånd och sjukdomar. Jag vill också fortsätta att undersöka situationen för patienter med utmattningssyndrom och stress samt om de biomarkörer som vi hittat kan användas för att lättare och säkrare ställa diagnos och utvärdera effekten av behandling.

Kontakt

Astrid Grensman Anknuten till Forskning