Publicerad: 2019-05-26 16:48 | Uppdaterad: 2019-05-28 10:47

Ny avhandling om koagulationsfrågor relaterade till hjärtkirurgi

Gunilla Kjellberg vid gruppen Thoraxanestesi och intensivvård försvarar sin avhandling "Coagulation during and after cardiopulmonary bypass with focus on heparin, protamine, aprotinin and platelet function" den 3 juni 2019. Huvudhandledare är Jan van der Linden.

Gunilla Kjellberg
Gunilla Kjellberg

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen handlar om koagulationsfrågor relaterade till hjärtkirurgi och användande av hjärt-lungmaskin i samband med detta.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Avhandlingen visade i randomiserade kliniska studier att man med individanpassad dosering kan minska protamindosen i genomsnitt med 40% utan att den postoperativa blödningen försämras, till skillnad mot när protamin doseras konventionellt efter patientens vikt. Vidare visades med nya patientnära tester att trombocyternas funktion förbättras av transfusion av trombocyter efter hjärtkirurgi. Vi har även tittat på användandet av aprotinin, ett fibrinolyshämmande läkemedel, som sedan 2008 enbart använts i Sverige och Storbritannien. Före 2008 användes aprotinin mer liberalt, men sedan 2008 begränsades användandet till patienter, som genomgår kranskärlskirurgi med hög risk för blödning. Trots att patienterna som opererades under den senare perioden hade högre operativ risk fann vi ingen ökad mortalitet/morbiditet eller ökat transfusionsbehov eller blödning hos dessa patienter.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Ju mer information och kunskap vi har kring koagulation och faktorer som påverkar blödning och transfusionsbehov, desto bättre blir våra förutsättningar att optimera behandlingen hos patienter som genomgår stora operationer där riskerna för blödning och sammanhörande allvarliga komplikationer är stora. 

Vilka mål har du för framtiden?

Jag kommer att fortsätta arbeta som perfusionist (ansvarig för hjärt-lungmaskinen vid hjärtkirurgi) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och jag vill fortsätta med patientnära klinisk forskning för att förbättra vården vid avancerad hjärtkirurgi där hjärt-lungmaskin krävs. 

Disputation

Fredagen den 3 juni 2019 kl 09:00, J3:12 Nanna Svartz, Solnavägen 30

Avhandling

Coagulation during and after cardiopulmonary bypass with focus on heparin, protamine, aprotinin and platelet function