Publicerad: 2019-10-25 11:13 | Uppdaterad: 2019-10-25 15:59

Ny avhandling om det psykosociala välbefinnandet hos familjemedlemmar som mist en närstående

Hallå där Tina Lundberg, doktorand vid sektionen för Allmänmedicin och primärvård. Den 22 november försvarar du din avhandling ”Psychosocial well-being in bereavement among family members with a special focus on young adults who have lost a parent to cancer”, vad handlar den om?

Porträtt på doktoranden Tina Lundberg

Min avhandling handlar om det psykosociala välbefinnandet hos familjemedlemmar efter en nära persons död, med särskilt fokus på unga vuxna som förlorat en förälder i cancer.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Resultatet visar att unga vuxna som förlorat en förälder i cancer har ett allmänt dåligt psykosocialt välbefinnande, med bland annat symtom på ångest och låg livstillfredsställelse. Medvetenheten om att föräldern snart skulle dö var begränsad. Resultatet visar också på några faktorer som skulle kunna vara skyddande för en långvariga problem, som till exempel normal självkänsla och stöd av familj och vänner. Det var endast små förbättringar i det psykosociala välbefinnandet under de första 18 månaderna efter förälderns död. Självkänsla var associerat med symtom på ångest och depression.

Resultatet visar också att stödjande interaktioner som ger upphov till positiva känslor kan främja ett gott psykosocialt välbefinnande. Bristande stöd kan istället ge upphov till negativa känslor som påverkar det psykosociala välbefinnandet negativt.

Forskning om unga vuxnas psykosociala välbefinnande efter en förälders död i cancer är begränsad, trots att det är känt att de befinner sig in en sårbar utvecklingsfas med stora livsförändringar, där de ofta inte etablerat den stabilitet i livet som andra vuxna har. Resultatet ger kunskap om vad som är specifikt för unga vuxna efter en föräldraförlust i cancer och antyder att de skulle kunna dra nytta av att ses som speciell grupp med specifika behov.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Den ökade kunskapen om det psykosociala välbefinnandet och behoven hos de unga vuxna i avhandlingen kan ge vägledning till vårdpersonal som möter dessa unga vuxna i sitt dagliga arbete, vägleda framtida stödjande insatser och informera beslutsfattare om hur man bäst kan stödja dessa unga vuxna.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Jag kommer att fortsätta med forskning i kombination med andra uppdrag.