Publicerad: 2021-08-13 15:47 | Uppdaterad: 2023-03-31 10:57

Ny avhandling om användning av eHälsa hos äldre personer med kognitiv nedsättning

Hallå där, Elin Jakobsson, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi! Den 1 september försvarar du din avhandling ”Voices in the wake of eHealth: older adults’ and occupational therapists’ perceptions of using information and communication technology”. Vad handlar den om?

Porträtt av Elin Jakobsson, doktorand vid sektionen för arbetsterapi, NVS, när hon har spikat sin avhandling.
Elin Jakobsson, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi, NVS. Foto: Privat

Avhandlingen handlar om vilka erfarenheter och uppfattningar som äldre personer med kognitiv nedsättning har av att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) så som datorer, telefoner och internet i kontakt med hälso- och sjukvården – det som brukar kallas eHälsa. Dessutom handlar avhandlingen om hur arbetsterapeuter bedömer användbarheten av ett digitaliserat intervjuformulär (i app-format) vilket också ingår i begreppet eHälsa.  

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Användning av eHälsa hos äldre personer med kognitiv nedsättning är beroende av flera olika aspekter så som vilken IKT man är van att använda, vilket syfte teknikanvändningen har och om man har tillgång till stöd med sin teknikanvändning. Vi kunde se att eHälsa generellt sätt var svårt för många av deltagarna. Till exempel framkom att internet ofta anses för komplicerat och därför inte relevant att använda samt att äldre personer med kognitiv nedsättning ofta får ovärderlig hjälp av sina anhöriga i de viktiga kontakterna med hälso- och sjukvården.

Avhandlingen pekar också på vikten av att inkludera äldre personer med kognitiv nedsättning som deltagare i forskningsstudier för att behålla fokus på deras egna erfarenheter och uppfattningar om sin användning av vardagsteknik, inklusive eHälsa.

Arbetsterapeuternas bedömning av det digitaliserade intervjuformuläret visade på hög användbarhet men också på vikten av att IKT måste vara pålitlig för att den ska upplevas användbar i det dagliga arbetet.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Eftersom användning av eHälsa kan vara svårt för äldre personer med kognitiv nedsättning är det av stor vikt att hälso- och sjukvårdsprofessioner är lyhörda för vilken typ av IKT vårdtagarna använder och hur de önskar att kontakten sker. Det är alltså viktigt att hälso- och sjukvårdsprofessioner erbjuder vårdtagarna olika alternativ för kommunikation, inte bara online utan också via telefon och post.  

Gällande arbetsterapeuternas bedömning av det digitaliserade intervjuformuläret kan vi se att digitala verktyg sannolikt har stor potential för datainsamling och analys både inom forskning och för kliniskt verksamma hälso- och sjukvårdsprofessioner.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Efter min disputation kommer jag att undervisa på Arbetsterapeutprogrammet vid avdelningen för arbetsterapi, NVS, samt forska inom området strokeprevention i Make My Day projektet.

Kontakt

Elin Jakobsson Anknuten till Forskning