Publicerad: 2021-12-07 09:55 | Uppdaterad: 2021-12-07 10:13

Ny avhandling belyser hur kvinnor med utmattning och långvarig smärta upplever sin hälsa

Hallå där, Anja Gebhardt, doktorand vid sektionen för omvårdnad. Den 15 december försvarar du din avhandling ”Beyond exhaustion and pain: the intertwinement of health and suffering among women and mothers”. Vad handlar den om?

Porträtt av Anja Gebhardt, doktorand vid sektionen för omvårdnad, NVS.
Anja Gebhardt, doktorand vid sektionen för omvårdnad, NVS.

Min avhandling belyser ur ett vårdvetenskapligt perspektiv hur kvinnor med utmattning och långvarig smärta upplever sin hälsa och sitt lidande. Att betrakta kvinnornas hälsa i relation till lidande kan vara värdefullt för att fånga in de existentiella aspekterna av utmattning och smärta istället för att enbart se till de upplevda symtomen. Avhandlingens fokus var därmed att förstå kvinnors utmattning och smärta utifrån kvinnors livssituation, vilken också inkluderar erfarenheter av att vara mamma.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Resultaten visade att kvinnor med utmattning och långvarig smärta kan befinna sig i relationer, allt från familj, vänner och partner, där de upplever mindre emotionellt och praktiskt stöd än friska kvinnor. I vissa fall har kvinnorna också varit med om relationer som var skadliga för deras hälsa. Kvinnorna kunde därför uppleva en ensamhet i svåra livshändelser de har varit med om men också en ensamhet i ansvaret för familjelivet. Utifrån resultaten kan man säga att kvinnor med utmattning och smärta bär på en livsbörda och relationell sårbarhet som är sammanvävd med den egna hälsan och lidandet.

Hur kan den kunskapen bidra till att förbättra människors hälsa? 

Vården som vi erbjuder patienter med utmattning och långvarig smärta bygger på den förståelsen av hälsa vi har. Avhandlingen belyser vikten av att förstå hälsa som en pågående process som är under ständig förändring och som inkluderar lidande och sårbarhet som oundvikliga aspekter i en människas liv. Våra resultat kan förhoppningsvis vägleda vården i att ta hänsyn till den utmanande livssituationen kvinnor med utmattning och smärta befinner sig i samt stödja kvinnorna i att skapa och stärka meningsfulla relationer.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Jag har alltid haft ett stort intresse för kvinnors och mödrars hälsa och hoppas att även framöver kunna bidra till en vård som gör skillnad för kvinnor antingen genom forskning, utbildning av vårdpersonal eller genom kliniskt arbete. Det får framtiden visa.

Kontakt