Publicerad: 2015-01-27 15:24 | Uppdaterad: 2015-10-08 16:10

Misstankar om oegentligheter utreds

Nu utreds två ärenden om misstankar om oredlighet i forskning som rör Paolo Macchiarini, kirurg och gästforskare vid Karolinska Institutet.

I ett av ärendena har rektor vid Karolinska Institutet lämnat i uppdrag åt en extern sakkunnig om ett särskilt yttrande, det beräknas bli klart i mitten av februari 2015. Men det kan också, på grund av det omfattande materialet, dröja ytterligare några veckor. Yttrandet kommer att överlämnas till rektor som sedan fattar beslut i ärendet.

I det andra ärendet som rör Paolo Macchiarini har rektor begärt ett yttrande från Etikrådet vid Karolinska Institutet. Det väntas blir klart under februari och överlämnas då till rektor.

Etikrådet har också fått rektors uppdrag att lämna yttrande om en anmälan mot Karl-Henrik Grinnemo, anknuten till Karolinska Institutet och en av de fyra läkare som står bakom anmälan mot Paolo Macchiarini. Detta tredje ärende gäller misstänkta oegentligheter i samband med en anslagsansökan och bakom anmälan står en kollega till Paolo Macchiarini. Etikrådets yttrande väntas blir klart inom några veckor.

Enligt högskoleförordningen ska en högskola utreda misstankar om oredlighet i forskning om högskolan genom bland annat en anmälan får kännedom om detta. Enligt Karolinska Institutets regler är det rektor som utreder anmälningar och som avgör ärendet genom att lämna det vidare antingen utan åtgärd – eller om oredlighet konstateras ha förekommit besluta om lämplig åtgärd.

Karolinska Institutet vill inte föregripa resultatet av utredningarna och avvaktar med att kommentera ärendena till dess att utredningarna är klara.

Några medierapporter om ärendena:

Läkartidningen: "Fuskanklagelser efter världsunik operation på Karolinska".

New York Times: "Leading Surgeon Is Accused of Misconduct in Experimental Transplant Operations".

Nature: "Investigations launched into artificial tracheas".