Publicerad: 2022-06-22 15:43 | Uppdaterad: 2022-06-22 16:21

Låg socioekonomisk status ökar risken för blödning efter aortaklaffbyte

Operation

Patienter med låg socioekonomisk status som genomgått operation med byte till mekanisk hjärtklaffprotes har en högre risk för blödningskomplikationer, såsom dödlig hjärnblödning, efter operationen visar en studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet. Studien publiceras nu i Journal of the American College of Cardiology, JACC.

Magnus Dalén, docent och thoraxkirurg
Magnus Dalén

–Den högre risken för blödningskomplikationer beror troligtvis på sämre kontrollerad blodförtunnande medicinering hos dessa patienter, jämfört med patienter med hög socioekonomisk status, säger Magnus Dalén, docent i hjärtkirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Studerade över 5 900 patienter

I den aktuella kohortstudien har forskarna, vid gruppen Thoraxkirurgi, följt samtliga 5,974 patienter i Sverige som genomgått operation med insättning av mekanisk hjärtklaffprotes mellan åren 1997 och 2018 avseende blödningskomplikationer. Studien påvisar ett starkt samband mellan socioekonomisk status och risk för blödning och dödlig intrakraniell blödning hos patienter som genomgått mekanisk aortaklaffimplantation. Att implementera strategier för att förbättra antikoagulationsbehandling hos dessa patienter är av stor vikt. Studien visar också på betydelsen av klaffprotesval (mekanisk eller biologisk) hos patienter som bedöms ha ökad risk för antikoagulationsrelaterade blödningskomplikationer.

–Det är av mycket stor betydelse att patienter med låg socioekonomisk status kontrolleras noga avseende blodförtunnande behandling efter hjärtklaffoperation. Vi kommer nu att närmare studera de patienter som drabbas av blödningskomplikationer och utveckla strategier för att förebygga dessa komplikationer, säger Magnus Dalén.

Studien har finansierats av Fredrik Lundberg, Hjärt-Lungfonden och Karolinska Institutet

Publikation

Socioeconomic Status and Risk of Bleeding After Mechanical Aortic Valve Replacement, Magnus Dalén, Michael Persson, Natalie Glaser, Ulrik Sartipy, Journal of the American College of Cardiology, online June 20, 2022, doi.org/10.1016/j.jacc.2022.04.030