Publicerad: 2019-10-09 06:00 | Uppdaterad: 2019-10-09 12:30

Låg intelligens kopplad till självmordsrisk senare i livet

Photo of man looking sad.

Personer med låga poäng på intelligenstest i ungdomen löper högre risk för självmord och självmordsförsök senare i livet. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som har följt nästan 50 000 svenska män från 1970-talet fram till nyligen. Studien publiceras i tidskriften Psychological Medicine.

Photo of Alma Sörberg Wallin and Nora Hansson Bittar.
Alma Sörberg Wallin, psykolog och projektledare vid institutionen för folkhälsovetenskap, med psykologstudenten och försteförfattaren Nora Hansson Bittár.

Tidigare studier har kopplat låg intelligens och låg känslomässig kontroll till ökad risk för självmord. Den här studien bygger vidare på den forskningen genom att undersöka hur sambandet mellan självmord hos personer med låg intelligens och känslomässig kontroll utvecklas över en period på nära 40 år.

Studien visade att självmordsrisken förblev hög även senare i livet hos personer med låg intelligens uppmätt i ungdomen. Samma stabila negativa koppling kunde dock inte ses hos personer som bedömts ha låg känslomässig kontroll i ungdomen. Hos dessa personer avtog risken för självmord över tid.

Minskad koppling över tid för personer med låg känslomässig kontroll

- Det mest intressanta med studien är att den negativa effekten av låg känslomässig stabilitet är starkast i unga år. Bland personer i 50-årsåldern är kopplingen mellan låg känslomässig stabilitet och självmord betydligt svagare. Det inger ett visst hopp och stödjer också beskrivningen av självmord som en permanent lösning på ett tillfälligt problem, säger Alma Sörberg Wallin, psykolog och projektledare vid institutionen för folkhälsovetenskap och en av studiens huvudförfattare.

Made with Visme Infographic Maker

För att jämföra intelligens och känslomässig kontroll med självmordsbeteende delade forskarna upp männen på en fem-gradig skala där den lägsta nivån motsvarande en IQ under 82 och den högsta en IQ över 126. Männens känslomässiga kontrollförmåga mättes också enligt en fem-gradig skala där nivå 1 motsvarande mycket låg känslomässig kontroll och nivå 5 mycket hög känslomässig kontroll. De använde döds- och sjukhusregister för att identifiera självmord och självmordsförsök mellan 1973–2008.

Låg intelligens innebar en sex gånger högre risk för självmord

Enligt forskarna hade männen med den lägsta intelligensen så mycket som sex gånger högre risk för att göra ett självmordsförsök eller dö i självmord jämfört med de med högst intelligens. Männen med minst känslomässig kontroll hade en nästan sju gånger högre risk än männen med störst känslomässig kontroll. För männen med låg IQ bestod den starka kopplingen över tid medan männen med låg känslomässig kontroll i sin ungdom verkade mindre benägna att ta eller försöka ta sitt liv när de blev äldre.

Made with Visme Infographic Maker

Mekanismerna bakom sambandet är inte helt kända men det är väl känt att personer med lägre intelligens oftare möter socioekonomiska utmaningar senare i livet.

- Intelligens har en nära koppling till studieresultat och personer med kortare utbildning löper större risk att hamna i ekonomisk utsatthet eller arbetslöshet. Det belyser behovet av stöd och förebyggande insatser från samhällets sida. Ingen borde hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord, säger Nora Hansson Bittár, psykologstudent och försteförfattare till studien.

Studien finansierades med hjälp av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Publikation

How intelligence and emotional control are related to suicidal behavior across the life course,” Hansson Bittár N, Falkstedt D, Sörberg Wallin A (2019). Psychological Medicine, 3 oktober, 2019, DOI: 10.1017/S0033291719002423