Publicerad: 2021-02-22 11:52 | Uppdaterad: 2021-02-25 16:12

Klamydiainfektion i Sverige - ny avhandling belyser förekomst, riskfaktorer och trender över tid

Färgglatt ordmoln för avhandlingen "Chlamydia trachomatis infection in Sweden: time trends, risk factors, and prevalence"
Ordmoln för avhandlingen "Chlamydia trachomatis infection in Sweden: time trends, risk factors, and prevalence"

Klamydiainfektion orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis och är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen med ungefär 127 miljoner nya fall årligen i världen. Då infektionen är asymptomatisk kan man bära på den länge och ovetande överföra infektionen till andra.

Obehandlad klamydia kan leda till allvarliga följder för den reproduktiva hälsan, såsom äggledarinflammation, som kan leda till utomkvedshavandeskap och infertilitet. Klamydiainfektion kan upptäckas tidigt via testning, behandlas och smittspåras för att förhindra vidare spridning.

Syftet med Inga Veličkos avhandling var att öka vår kunskap om klamydiaepidemiologin på individ- och befolkningsnivån i Sverige. Studierna baseras på data från en kohortstudie från en STI-mottagning, samt antal klamydiafall och antal testade personer som rapporterades till det nationella registret av smittsamma sjukdomar, SmiNet-2, på Folkhälsomyndigheten.

De oberoende riskfaktorer för klamydiadiagnos som Inga såg i sina studier (åldersspann 20-24 år, mer än sex sexpartners under de senaste 12 månaderna, använder alkohol före sexakten, rapporterar alla typer av sexuella aktiviteter under den senaste sexuella kontakten samt testar sig på grund av smittspårning) är i linje med tidigare publicerade studier.

Vi fann att individer med sexuellt högriskbeteende som testades många gånger för klamydia, möjligtvis tog till sig information om prevention och att testa sig men fortsatte utöva osäkert sex.

Inga drar slutsatsen att preventiva insatser bör fortsätta för att nå symptomfria individer med testning och informationskampanjer. Efter disputationen planerar Inga att fortsätta arbeta på Folkhälsomyndigheten med rapporteringen av sexuellt överförbara sjukdomar.

Läs avhandlingen i KI:s öppna arkiv: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47497

Kontakt

Inga Velicko