Publicerad: 2024-01-10 11:42 | Uppdaterad: 2024-01-10 11:48

KI ansluter till CoARA för utveckling av forskningsbedömning

Två kvinnor jobbar i labbmiljö.
Foto: Liza Simonsson.

CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) drivs av olika EU-aktörer med målet att utveckla hur forskning bedöms för att öka dess kvalitet, transparens och genomslagskraft. Nu har KI tillsammans med ett flertal andra svenska lärosäten skrivit på överenskommelsen.

Det internationella samarbetet CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) har som syfte att utveckla och förbättra hur forskning värderas och bedöms. 

Rektor Annika Östman Wernerson
Annika Östman Wernerson. Foto: Martin Stenmark.

– För KI är det av yttersta vikt att värna både om forskningens kvalitet och om goda förutsättningar för forskare. CoARA erbjuder ett sammanhang för att utveckla hur vi värderar forskning med hög kvalitet. Det är viktigt att vi deltar i den utvecklingen, såväl nationellt som internationellt. Det är ett långsiktigt arbete som betonar både forskningens och forskares mångfald och öppnar upp för större möjligheter till samhälleligt deltagande, säger Annika Östman Wernerson, rektor vid Karolinska Institutet.

CoARA-samarbetet bygger på fyra åtaganden som bland annat handlar om att bejaka forskningens mångfald och att betona kvalitativa bedömningar, baserat på sakkunniggranskning, av forskningen. 

Patrik Magnusson. Photo: Ann Svalander
Patrik Magnusson. Foto: Ann Svalander.

– Det har sedan länge funnits ett system där forskningen bland annat bedöms utifrån vilken tidskrift som publicerat resultatet. Det har utvecklat ett sorts tävlingssystem, som inte akademin äger, utan som drivs av tidskrifterna som har ett vinstdrivande syfte. Det har visserligen erbjudit ett enkelt sätt att mäta forskningsproduktion, men det ökar också risken för att viktiga forskningsresultat inte uppmärksammas, förklarar Patrik Magnusson, senior forskare och ordförande i arbetsgruppen för öppen vetenskap på KI.

Ansvar i vid bemärkelse

Åtaganden i CoARA handlar även om att överge oansvarig användning av kvantitativa, bibliometriska, mått, till exempel vid anställning eller projektanslag. Rankning av lärosäten som ofta är baserad på just bibliometri ska inte heller vara en primär faktor i bedömning av forskning och forskare. 

– Det förekommer dessvärre att duktiga forskare inte tas i beaktande vid tillsättning av tjänster, i sammansättningen av forskargrupper eller vid ansökan om medel på grund av de inte är anställda vid ett känt lärosäte. Detsamma gäller forskningsartiklar som inte blir publicerade, trots att de vetenskapligt sett är viktiga, förklarar Patrik Magnusson.

Patrik Magnusson nämner att det har funnits farhågor om att ett nytt bedömningssystem kan missgynna erkända lärosäten och dess forskare. Men det är inte något som bör styra, enligt honom. 

– Det handlar om ett ansvarstagande i en vidare bemärkelse. Vi på KI är duktiga, därför är det också viktigt att vara med och driva utveckling som leder till förbättring. Det gör vi genom att vara med och påverka och visar att vi prioriterar hög forskningskvalitet i dag och i framtiden.

Finansiärer ställer krav 

Vetenskapsrådet, som varje år delar ut närmare 8 miljarder kronor till svensk forskning, är en av många organisationer som anslutit sig till CoARA. 

– Kraven från finansiärerna blir allt högre när det gäller forskningens kvalitet och transparens. Det handlar till syvende och sist om att se till att forskningsfinansiering ska användas på ett ansvarsfullt sätt som leder till bästa möjliga forskning. Det är en viktig anledning till att eftersträva mer rättvisande sätt att bedöma forskningen, säger Patrik Magnusson.

KI:s arbetsgrupp för öppen vetenskap tillsattes 2022 med uppdrag att bland annat ta fram en handlingsplan för främjande och införlivande av ett öppet vetenskapssystem. Enligt ett regeringsbeslut ska alla svenska lärosäten ha ett öppet vetenskapssystem på plats år 2026. Detta arbete avanceras nu genom CoARA-överenskommelsen. 

– Vi ska nu ta fram en plan för vårt arbete med omställningen för att uppnå CoARAs mål. Planen ska vara klar inom ett år. Vi kommer att utgå från våra lokala förutsättningar på KI, och jag tror att det även kommer att finnas fora, både på nationell och internationell nivå framöver, för att harmonisera arbetet, säger Patrik Magnusson.

Mer transparent forskning

Att ändra ett vedertaget system är ingen lätt uppgift. Det behöver ske på internationell nivå för att säkerställa att det leder till reella förbättringar och fungerar i praktiken. Förhoppningen med samarbetet är att det ska leda till rigorös forskning som får ännu högre status än i dag. 

– Pålitlig forskning ska stå i fokus och få ett högre värde. Det ökar incitamenten för transparens, reproducerbarhet och tillgängliggörande av data och metoder. På sikt kan det även öppna upp för att alternativa karriärvägar inom forskningen uppmärksammas mer, säger Patrik Magnusson.

CoARA i korthet

CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) har utvecklats genom ett brett samarbete mellan organisationer och på initiativ av EU-kommissionen,tillsammans med Science Europe och European University Association (EUA).

Syftet är att förbättra forskningens kvalitet, effektivitet och genomslagskraft. I oktober 2023 hade närmare 650 organisationer skrivit på överenskommelsen.