Publicerad: 2015-09-23 08:00 | Uppdaterad: 2015-09-23 10:07

Ingen koppling mellan förmaksflimmer och kaffedrickande

Ny forskning från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet avfärdar den befarade kopplingen mellan kaffekonsumtion och ökad risk för förmaksflimmer, en vanligt förekommande hjärtsjukdom. Studien inkluderar även en så kallad metaanalys med ytterligare fyra andra forskningsrapporter, vilket gör den till den största någonsin som undersökt en eventuell koppling mellan kaffedrickande och hjärtrytmrubbning.

– Våra resultat visar att människor tryggt kan fortsätta att dricka sitt kaffe, i alla fall i rimliga mängder, utan att riskera att drabbas av just den här typen av hjärtsjukdom, säger Susanna Larsson, docent vid Institutet för miljömedicin och en av forskarna bakom studien.

Måttfull konsumtion av kaffe har i tidigare forskning kopplats till minskad risk för kranskärlssjukdom och stroke. Dess koppling till förmaksflimmer, som innefattar oregelbunden och ofta för snabb hjärtrytm och bland annat ökar risken för stroke och hjärtsvikt, har varit oklar. Det har dock spekulerats i om hög kaffekonsumtion skulle kunna öka risken att utveckla denna typ av hjärtrytmrubbning.

I den aktuella studien, som publiceras online i tidskriften BMC Medicine, ingick 41 881 män och 34 594 kvinnor som 1997 fick svara på frågan om hur många koppar kaffe de drack och sedan följdes under tolv års tid. Under perioden rapporterades 4 311 respektive 2 730 fall av förmaksflimmer i de båda grupperna. Medianen för daglig kaffekonsumtion låg på tre koppas för både män och kvinnor.

Mer extrema konsumtionsnivåer

I sin analys av denna första del av studien kunna forskarna inte hitta några bevis för att kaffekonsumton skulle öka risken för förmaksflimmer, inte ens vid mer extrema konsumtionsnivåer. Denna avsaknad av koppling mellan kaffedrickande och sjukdom bekräftades sedan i en uppföljande metaanalys som även inkluderade fyra andra prospektiva studier. Totalt ingick 248 910 personer, varav 10 406 fall av förmaksflimmer, i studieunderlaget.

– Vid en könsspecifik analys av det större materialet kunde vi dock se en icke-signifikant ökad risk för förmaksflimmer hos kaffedrickande män och en icke-signifikant minskad risk för förmaksflimmer hos kaffedrickande kvinnor. Det här skulle kunna betyda att män är känsligare för koffein än kvinnor, men mer forskning behövs i så fall för att fastställa resultatet som än så länge är väldigt osäkra, säger Susanna Larsson.

Forskarna utesluter inte att kaffe skulle kunna orsaka andra former av hjärtrytmrubbningar än förmaksflimmer. Studiedeltagare med förmaksflimmer drack redan i början av studien i genomsnitt färre koppar kaffe dagligen än de som var friska, vilket skulle kunna tyda på att de upplevt att en hög kaffekonsumtion triggar igång hjärtklappning. Detta kan dock inte ha påverkat resultaten i det aktuella arbetet eftersom personer med förmaksflimmer vid studiens start var exkluderade från uppföljningsanalyserna. Det faktum att studien bygger på självrapportering från deltagare är däremot en osäkerhetsfaktor i resultaten.

Forskningen har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet och Karolinska Institutets strategiska forskningsprogram inom epidemiolog (SfoEpi).

Publikation

Coffee consumption is not associated with increased risk of atrial fibrillation: results from two prospective cohorts and a meta-analysis
Susanna C. Larsson, Nikola Drca, Mats Jensen-Urstad and Alicja Wolk
BMC Medicine , online 23 September 2015, doi: 10.1186/s12916-015-0447-8