Publicerad: 2015-06-26 11:46 | Uppdaterad: 2015-10-08 16:06

Information angående utredning av misstänkt oredlighet i forskning

Den 24 juni var sista dag att inkomma med yttranden till professor emeritus Bengt Gerdins utlåtande om misstänkt oredlighet i forskning vid Karolinska Institutet. Totalt 31 yttranden har inkommit från medförfattarna till de kritiserade artiklarna. Sammantaget utgör detta underlag cirka 1 000 sidor.

Nu inleds Karolinska Institutets slutberedning av ärendet, där de inkomna yttrandena utgör en del av beslutsunderlaget. Eftersom materialet är mycket omfattande är det idag inte möjligt att ange någon tidpunkt för när Karolinska Institutets beslut i ärendet kan komma att fattas.

Läs vad som tidigare skrivits om ärendet på KI:s internwebb

Kommentar till Vetenskapsrådets beslut att stoppa utbetalning av forskningsmedel