Publicerad: 2022-08-18 13:38 | Uppdaterad: 2023-02-02 10:27

Infertilitet och assisterad reproduktionsteknik

I en ny avhandling från Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik har doktorand Chen Wang använt svenska registerdata för att bedöma den långsiktiga hälsan hos barn som kommit till med hjälp av assisterad reproduktionsteknik (ART). Chen har också försökt utveckla prediktionsmodeller för graviditetskomplikationer bland kvinnor som genomgår ART.

Chen Wang.
Chen Wang, doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Foto: Gunilla Sonnebring

Genom att länka data från flera svenska register kunde Chen Wang genomföra uppföljningar av prospektivt registrerad data med tillräckligt lång uppföljningstid, samtidigt som han tog hänsyn till ett antal av föräldrarnas bakgrundsegenskaper, vilket sänkte risken för selektionsbias i studien.

Med fokus på långsiktig säkerhet för barn som blivit till genom ART där kunskapen är begränsad på grund av tidigare få eller dåliga studier, undersökte Chen ADHD och skolprestation i studie I, depression, ångest, användning av antidepressiva medel och självmordsbeteende i studie II och slutligen barndomsastma i studie III. Ett specifikt syfte med studierna var att särskilja hur underliggande infertilitet och andra egenskaper hos föräldrarna kan spela in. I studie IV fokuserade Chen sedan på försöka förutse graviditetskomplikationer hos kvinnor som genomgår ART, utveckla prediktionsmodeller för havandeskapsförgiftning, placentakomplikationer och postpartumblödning.

Vad är de viktigaste resultaten i din avhandling?

–Viktigast är de betryggande resultaten avseende långsiktig hälsa hos barn som är födda efter ART, eftersom vi inte fann någon anledning till oro när det gäller skolprestation, risk för ADHD och psykisk hälsa. Som grupp hade barn födda efter ART en högre risk för astma i tidig barndom samt för tvångssyndrom i tonåren, men detta förklarades huvudsakligen av skillnader i föräldrarnas egenskaper relaterade till den underliggande infertiliteten.

Varför valde du att forska om just detta?

–Jag var efter min masterutbildning intresserad av både registerbaserade studier och epidemiologiska metoder, och min handledare introducerade mig till detta forsknings- område som är väldigt intressant och alltmer relevant. ART har använts för över 10 miljoner födslar under de senaste 45 åren och belönades med Nobelpriset 2010. Studier av långsiktig hälsa är fortfarande relativt begränsade men allt viktigare eftersom antalet barn som blivit till med ART som har nått tonåren och vuxen ålder ökar.

Hur tycker du att forskningen ska fortsätta framöver på det här området?

–Jag tror att nationella registerbaserade studier fortfarande är nyckeln till bedömning av den långsiktiga säkerheten av ART eftersom de möjliggör omfattande och tillförlitlig information på befolkningsnivå om både bruk av ART och olika kliniska utfall. Mitt arbete visar på vikten av att ta hänsyn till de underliggande egenskaperna hos föräldrarna, vilket jag hoppas att framtida studier kommer att beakta. För klinisk praxis behöver vi också mer information kring säkerheten av allt vanligare använda specifika procedurer, vilka i viss mån även skulle kunna jämföras i randomiserade kliniska prövningar.

Avhandling

Register-based studies of infertility and the use of assisted reproductive techniques: possibilities and challenges.

Chen Wang. Karolinska Institutet (2022), ISBN: 978-91-8016-728-4