Publicerad: 2019-12-02 11:00 | Uppdaterad: 2019-12-02 13:42

Högt blodtryck på akuten förutsäger risk för hjärtkärlsjukdom

Patient having a blood pressure measurement at the hospital
Blodtrycksmätningar på akuten är ett underutnyttjat verktyg för att minska sjuklighet och dödlighet kopplat till hjärtkärlsjukdom, anser forskarna. Foto: iStock

Det finns en stark koppling mellan högt blodtryck hos patienter på akuten och ökad risk för hjärtkärlsjukdom i framtiden, visar en stor registerstudie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Hypertension. Forskarnas slutsats är att blodtrycksmätningar på akuten kan användas som verktyg för att minska sjuklighet och dödlighet genom tidig insättning av förebyggande behandling.

Högt blodtryck, hypertoni, är ett mycket vanligt tillstånd och den främsta riskfaktorn för hjärtkärlsjukdom, men många är omedvetna om sitt höga blodtryck och får därför inte förebyggande behandling. Forskare vid Karolinska Institutet har i en ny studie undersökt om blodtrycksmätningar som görs på akuten kan användas för att förutsäga patientens risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom i framtiden. I den registerbaserade studien ingick över 300 000 patienter som fått sitt blodtryck mätt på Karolinska Universitetssjukhusets akutmottagning mellan 2010 och 2016.

Tydligt samband oavsett patientens tillstånd

Under en ungefärlig uppföljningstid på 3,5 år efter besöket på akuten analyserades förekomsten av hjärtkärlsjukdom i form av hjärtinfarkt, stroke eller plötslig hjärtdöd. Patienter med högt blodtryck delades in i tre olika kategorier baserat på sitt systoliska blodtryck (övertryck): mild (140-159 mmHg), måttlig (160-179 mmHg) eller svår hypertoni (≥180 mmHg).

Forskarna fann ett tydligt samband mellan patientens blodtryck och senare insjuknande i hjärtkärlsjukdom, med ökande risk ju högre blodtryck som uppmätts. Patienter med mild hypertoni hade 15 procents ökad risk för hjärtkärlsjukdom under uppföljningstiden, medan patienter med måttlig hypertoni hade 35 procents ökad risk och patienter med svår hypertoni hade hela 63 procents ökad risk. Liknande samband mellan blodtrycksnivå och hjärtkärlsjukdom observerades för det diastoliska blodtrycket (undertrycket), och sambandet sågs oavsett hur akut patientens tillstånd hade bedömts vid ankomsten till akutmottagningen. I den statistiska analysen gjordes justering för faktorer som kan påverka risken för hjärtkärlsjukdom, såsom ålder, kön, tidigare högt blodtryck, diabetes och lipidsänkande behandling.

Bör följas upp bättre

Högt blodtryck på akuten kan visserligen bero på patientens akuta tillstånd eller att akutmottagningen är en stressande miljö, men tillståndet bör inte ignoreras som det ofta görs idag menar forskarna.

Per Svensson. Foto: Ingela Wåhlstrand/Karolinska Universitetssjukhuset

– Vi anser i stället att förhöjda blodtryck bör följas upp bättre och ses som en möjlighet att optimera eller sätta in behandling i tid. Eftersom blodtrycksmätningar ofta görs på akuten är det ett underutnyttjat verktyg för att minska sjuklighet och dödlighet kopplat till hjärtkärlsjukdom, särskilt eftersom behandling med blodtryckssänkande läkemedel idag är både väldokumenterad och kostnadseffektiv, säger Per Svensson, överläkare och docent vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, som lett studien.

Totalt hade drygt 46 procent av patienterna förhöjt blodtryck under besöket på akutmottagningen och tre procent drabbades av hjärtkärlsjukdom under uppföljningstiden.

Forskarna har inte mottagit någon specifik finansiering för den aktuella studien och rapporteringar inga potentiella intressekonflikter.

Publikation

“Elevated blood pressure in the emergency department – a risk factor for incident cardiovascular disease”. Pontus Oras, Henrike Häbel, Per H. Skoglund, Per Svensson. Hypertension, online 2 december 2019, doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14002.